IJSSELMONDE
183

Archief voormalige Gemeente IJsselmonde Inventarisnummer 183
Oud-rechterlijk archief IJsselmonde

Protocol van grondverkopen en hypotheken beginnende met den jare 1552

Regesten, gevolgd door indices op persoonsnamen, plaatsnamen, instituties, beroepen, titels en waardigheden.

Tien van de in totaal 235 akten uit het protocol van grondverkopen en hypotheken van het Oostambacht van IJsselmonde, beginnend met het jaar 1552. Na akte 235 volgen uitgebreide indices op namen van personen, plaatsen, beroepen, waardigheden en instituties. De nummers in de index verwijzen naar de aktenummers.

Deze samenvattingen zijn genomen uit het originele protocol zoals dat onder inventarisnummer 183 is te vinden in het archief van de voormalige Gemeente IJsselmonde. Dit archief behoort tot de collectie van GemeenteArchief Rotterdam, Hofdijk 651, Rotterdam. Het archief is op maandag open van 13:00 tot 17:00 uur en van dinsdag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur. Woensdag is het archief geopend van 9:00 tot 21:30 uur, met uitzondering van de maanden juli en augustus.

Transcriptie, samenvatting en indicering van dit inventarisnummer zijn van Michel Ball.

no. 1 (folio I recto) willem bouwense van drenckwaert heeft gekocht een stuk land groot 10 hond liggende in den VI-en hoef tot aan het oude dijkje waarvan de verkopers waren meester wourick van steen buijsen bevaert gerritse jongejan van wels, gijsbrecht janse alleman van ........., dirick oem. schout: adriaen ijmantse; heemraden: cornelis pieterse, pieter janse, pieter damasse, japhet andriesse.

no. 2 folio I recto (tweede stuk) cornelis pieterse contra frans moelen tot dordrecht. cornelis pieterse belast een stuk land van vier morgen in het oude land van ijsselmondt, genoemd de grote geer, belend ten zuiden cornelis van stulck willemse; ten noorden en oosten het oude dijkje en ten westen de santorij. Nog een stuk land van vijf morgen gelegen in het oude land van ijsselmonde in de tweede hoeve, belend ten zuiden de weduwe en erfgenamen van heinrick aertse met de weduwe en erfgenamen van wouter schilmanse, ten noorden de president van vrieslant en ten oosten in diezelfde 15 morgen dezelfde cornelis pieterse. schout: adriaan ijmantse; heemraden: cornelis pieterse, pieter janse, jop heinrickse, heinrick andriesse; 1 juli 1552

no. 3. folio I verso lenaert pieterse belast een stuk land van zeven morgen met een jaarlijkse losrente van 18 karoligulden; het land ligt in de vierde hoef, belend ten oosten louris van bronchorst, ten westen de erfgenamen van aart pieterse. schout: adriaan ijmantse; heemraden: cornelis pieterse, pieter janse, jop heinrickse, heinrick andriesse; 1552

no. 4 folio I verso (tweede stuk) meelis adriaanse ende adriaan dirkse snijder; adriaan dirkse snijer verwilkeurt een huis en erf staande aan de oostzijde van de kerkstraat aan meelis adriaanse, brouwer te rotterdam of zijn vader.schout:pieter janse; heemraden: jop heinrickse, adriaan dirickse, wouter anthonisse; 15 juni 1552

no. 5 folio I verso (derde stuk)lenaert pieterse belast een stuk land van 7 morgen met een jaarlijkse losrente van 18 karoligulden ten bate van meeus janse corencooper, poorter binnen dordrecht; deze 7 morgen zijn gelegen in een hoeve van 20 morgen zijnde de vierde hoef van oosten inne, genaamd jan met den hans hoeve belent ten oosten louris van swindrecht, ten westen de erfgenamen van aert pieterse; 8 juli 1553

no. 6 folio II recto adriaan geenen belast een stuk lant van 3 morgen met een jaarlijkse losrente van karoligulden; het land is gelegen in een weer van XXV morgen, genaamd de waterkering belend ten oosten het oude dijkje ten westen ijden jacob anthoenisse.schout: adriaan ijmantse; heemraden: cornelis pieterse, pieter janse, pieter adriaanse,jop heinrickse, adriaan dirickse, wouter anthonisse; 1 oktober 1553

no. 7 folio II recto (tweede stuk)frans adriaanse geenen bezwaart een stuk land van 3 morgen met een jaarlijkse losrente van 9 karoligulden ten bate van claas van spaandonck. Het land is gelegen in een weer van 15 morgen, genaamd de waterkering, belend ten oosten het oude dijkje en ten westen de weduwe van jacob anthonisse. schout: adriaan ijmantse; heemraden: cornelis pieterse, pieter janse, pieter adriaanse, jop heinrickse, adriaan dirickse, wouter anthonisse; 26 oktober 1553; Op 4 juli 1590 is deze rentebrief gelost bij lenaart lenaartse, timmerman in tegenwoordigheid van jan janse en lenaart japhetse.

no. 8 folio II verso verkoping tussen adriaan ijmanse en cornelis willemse en cornelis adriaanse; adriaan genen verkoopt 6 morgen land gelegen in een hoeve land van 25 morgen,genaamd de waterkering, belend ten oosten de Oostdijk en ten westen de weduwe van ijden jacob anthoenisse. van deze 6 morgen land gaat drie en een halve morgen naar cornelis willemse te ridderkerk en twee en een halve morgen naar cornelis adriaanse te barendrecht; schout: adriaan ijmantse; heemraden: adriaan dirickse, jop heinrickse, joost willemse, japhet andriesse; 10 mei 1554

no. 9 folio II verso (tweede stuk) adriaan cornelisse priester verkoopt aan willem blasius, muntmeester te dordrecht of daniel oom lijarmanse zijn schoonzoon in zijn plaats de gerechte helft van 26 hond en 25 roeden land in het oostambacht van ijsselmondt, gelegen in de achttiende hoeve, belend ten oosten jan elantse te dordrecht en ten westen meester gijsbrecht back te rotterdam; genoemd worden in dit verband nog het heijnrick ijden ambacht en cornelis joostense uit mijnsherenland van moerkerken. schout: adriaan ijmantseheemraden: adriaan dirickse, jop heinrickse, wouter anthonisse joost willemse, japhet andriesse, lodewijck cornelisse; 24 mei 1555

no. 10 folio III recto boedelscheiding van de nalatenschap van wijlen vop janse tussen zijn weduwe elisabeth thoenisdochter, geassisteerd door haar broer en voogd wouter anthoenisse enerzijds en haar zes kinderen, heinrick voppense, jan voppense, jan voppense de jonge, mariken voppense, diny voppense en knijriken voppense die worden vertegenwoordigd door hun voogd en oom lenaert janse. elisabeth thoenisse behoudt het huis, erf etcetera en een gerecht derde deel van twintig morgen eigen land waarvan zij voor de helft eigenaresse is en waarvan zij de andere helft in eigendom verwerven zal na het overlijden van adriana, weduwe van jan heinrickse die zij tot die tijd dient te onderhouden en wiens land zij mag gebruiken.  Totdat haar kinderen mondig worden dient zij deze naar behoren op te voeden. Eenmaal mondig zal ieder kind een bedrag van negentig karoligulden ontvangen.

no. 11 folio III verso adriaan janse bezwaart een gerecht achtste deel van zeven en een halve morgen land met een jaarlijks losrente van 10 karoligulden ten bate van grietje ogiersdochter. Het land, genaamd "het half hoofken" is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van 30 morgen. Hij heeft het land verworven na de dood van neeltje adriaan dirkse, zijn moeder. Belend ten oosten de weduwe van jacob huijgense te delft, ten westen de heilige kerk en heilige geest van ijsselmonde. schout: adriaan ijmanse. heemraden: adriaan dirkse, joost willemse, wouter anthonisse, lodewijk cornelisse; 8 november 1555

no. 12 folio III verso (tweede stuk) pieter janse verkoopt aan sebastiaan andriesse de helft van negen en een halve morgen land waarvan de andere helft in eigendom verkeert bij claas cornelisse. Het land is bebouwd met een huis, bergruimte, schuur etcetera en is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in het oude land, belend ten zuiden adriaan adriaanse blijenburch, schout van dordrecht, ten noorden hermen haeck en ten oosten de weduwe en erfgenamen van cornelis van snel en ten westen de hordijk. schout: adriaan ijmanse.heemraden: adriaan dirkse, jop heinrickse, wouter anthonisse,japhet andriesse en lodewijk cornelisse.
11 oktober 1555

no. 13 folio IV recto de comparanten jan govertse, pastoor te ijsselmonde, pieter adriaanse, oud omtrent tachtig jaar en thans nog heemraad, andries cornelisse, oud omtrent zeventig jaar en cornelis pieterse, eveneens heemraad hebben ten overstaan van dirk andriesse en op het rechtelijk verzoek van adriaan ijmanse verklaard dat de schout van ijsselmonde uit naam van de ambachtsheer alle verdreven of verloren goederen als hout, masten, planken, schuiten, koeien, schapen, ganzen en dergelijke zoals die binnen het ambacht werden aangetroffen steeds in bewaring heeft genomen en daarvan melding heeft doen maken tijdens de zondagse hoogmis zodat iedereen weer bezit van zijn eigendom zou kunnen nemen en in gevalle zich geen eigenaar van deze goederen aanmeldde deze door toedoen van de schout in het openbaar werden verkocht. comparanten hebben nooit vernomen dat iemand uit naam van de keizer of de graaf rechten op voornoemde goederen heeft doen gelden.jan govertse verklaart nogmaals van het een en ander goede kennis te bezitten daar hij ongeveer veertig jaar in IJsselmonde heeft gewoond en in die tijd dienst heeft gedaan als klerk en als rentmeester van de ambachtsheer, zoals hij nu fungeert als pastoor.willem huijgense en andries cornelisse zijn in de voorgaande jaren dikwijls heemraden of waarslieden geweest zoals pieter adriaanse en cornelis pieterse dat thans zijn en als zodanig hier en nu naar waarheid getuigen. Door allen aanwezig ondertekend en door cornelis pieterse bezegeld te IJsselmonde op 10 mei 1552. plaatsvervanger van de schout: dirk andriesse heemraden: jop heinrickse en heinrick andriesse

no. 14 folio IV verso (eerste stuk) pieter willemse contra hermen verbijes tot dordrecht; pieter willemse belast zijn huis, bergruimte, schuren, boomgaard en beteling met een jaarlijkse losrente van vijf karoligulden. Het huis met zijn aankleven is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in het oude land, belend ten zuiden lodewijk cornelisse, ten noorden sebastiaan andriesse.schout: adriaan ijmanse heemraden: adriaan dirkse, wouter anthonisse, lodewijk cornelisse; 4 juni 1556

no. 15 folio IV verso (tweede stuk) heinrick andriesse verkoopt aan meester jacob bol in den haag negen en een halve hond land met zijn aankleven gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve land van twintig morgen, zijnde de achtste hoeve, belend ten oosten de weduwe en erfgenamen van cornelis cleijsse te dordrecht en ten westen meester huijg van dijmen te delft. schout: adriaan ijmanse heemraden: japhet andriesse, adriaan cornelisse, huijg willemse, claas cornelisse; 16 december 1559

no. 16 folio V recto (eerste stuk) joost florisse van wijngaarden verkoopt aan de heer van petersen een stuk land van twee en een halve morgen met de boerderij en de rosmolen die daarop liggen. Het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een stuk land van zes morgen, belend ten oosten de gebroeders joost en adriaan fijck, ten westen de zes morgen, toebehorende aan de pastoor van ijsselmonde, ten zuiden de gemenelandskade en ten westen de banwatering. ook wordt nog genoemd de .... morgen van de vier hond gelegen in hetzelfde ambacht, belend ten zuiden het oude dijkje, het westdijkje genaamd, ten noorden de gemenelandskolk, het padmoes genaamd, ten oosten de gemenelandskade en ten westen de kolkwatering. schout: adriaan ijmanse heemraden: cornelis pieterse, pieter janse, pieter adriaanse, jop heinrickse; 10 februari 1551

no. 17 folio V recto (tweede stuk) joris damasse den ouden bezwaart een stuk land van vier morgen met een jaarlijkse losrente van negen en een halve gulden. Het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten het oude mannenhuis van dordrecht en ten zuiden cornelis zandeling in den haag. 1 mei 1555; deze rentebrief is afgelost door jan jorisse op 8 juni 1597 ter presentie van jan janse in 't velt en cornelis pieterse den ouden.

no. 18 folio V verso (eerste stuk) pouwels van neeren voor de helft volmacht hebbende van zijn vader jan van neeren en voor de andere helft van jan de voogd jacobse, schout van strijen verkoopt een morgen land aan ........ mathijssen ......... gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in het oude land en genaamd zevenbergen, belend ten oosten, zuiden en noorden het oude dijkje en ten westen de weduwe en erfgenamen van wijlen heinrick aertsse. schout: adriaan ijmanse. heemraden: adriaan dirkse, pieter janse, jop heinrikse, wouter anthoenisse, joost willemse, japhet andriesse; 18 juli 1555

no. 19 folio V verso (tweede stuk) lenaert pieterse bezwaart een stuk land van vijf morgen met een jaarlijkse losrente van vierentwintig karoligulden. Genoemd in dit verband: klaasken cornelisdochter;en jacob janse en klaas pieterse simonse als voogden van de weeskinderen van pieter willemse brouwer. schout: adriaan ijmanse; heemraden: adriaan dirkse, jop heinrikse, wouter antoenisse, lodewijk cornelisse. 24 oktober 1555

no. 20 folio VI recto op verzoek van jacob claasse, molenaar te ijsselmonde, verklaren clement jacobse, oud omtrent 33 jaar en agata jansdochter, eveneens 33 jaar, onder ede dat zij gezien hebben hoe op de middag van de achtste november 1555 mariken jansdochter bij het malen van enig koren op de rosmolen die jacob claasse van de heer van merode in huur heeft, beklemd is geraakt tussen het ronsel en het kamrad en daarbij zodanige verwondingen opliep dat zij zeven dagen later daaraan is bezweken. deze verklaring is op 23 november 1555 door heemraad adriaan dirkse bezegeld. plaatsvervangend schout: dirk andriesse heemraden: meester jop heinrikse en adriaan dirkse.

no. 21 folio VI verso (tweede stuk) ......... cleijse contra wouter anthoenisse. wouter anthoenisse bekent dat zijn vader anthoenis wouterse in het jaar 1546 op begrepen perfixendag aan claes dirkse van driel heeft verkocht vijf hond land gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in het oude land belend ten zuiden cornelis claasse, ten noorden de erfgenamen van aart pieterse. een en ander wordt bevestigd in een tweede giftebrief die vop cleijsse, zoon van cleijs dirikse van driel heeft gepasseerd. schout: adriaan ijmanse; heemraden: adriaan dirkse, wouter antoenisse, japhet andriesse; 16 juli 1556

no. 22 folio VII recto Op den 23-ste maart 1552 verklaart willem huijgen, oud omtrent tachtig jaar, daartoe verzocht door jop hendrikse, waarsman van het oostambacht van ijsselmonde en in tegenwoordigheid van schout adriaan ijmanse en de heemraden pieter janse, pieter adriaanse en hendrik adriaanse, dat hij in alle veertig, vijftig jaren dat hij heemraad van het oostambacht is geweest nooit anders heeft meegemaakt dan dat de polder door dezelfde watermolen werd bemalen en dat die molen ongeveer zestig jaar terug gebouwd is op land van jonkvrouwe van bouchorst, weduwe van wijlen floris oem van wijngaarden, die in die tijd ambachtsvrouwe van ijsselmonde was. voorts verklaart andries cornelisse, oud zeventig jaar, gewezen waarsman of ambachtsbewaarder, dat de moeder van jonckvrouwe van bouchorst, echtgenote van floris oem van wijngaarden, de werf waar de watermolen op staat aan het gemene land van ijsselmonde geschonken heeft.

no. 23 folio VIII recto jacob queebel {coebel}, baljuw van zuid-holland belast zes morgen, vier hond land met een jaarlijkse losrente van zes karoligulden ten bate van anthonis jacobse te stolwijk, welk land gelegen is in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve land van twintig morgen, genaamd jan met den hans hoeve, belend ten oosten claas cornelisse, ten westen lenert pieterse te barendrecht. schout: adriaan ijmanse heemraden: adriaan dirkse, wouter anthonisse, lodewijk cornelisse, japhet andriesse, sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse

no. 24 folio VIII recto (tweede stuk) sebastiaan andriesse belast negen en een halve morgen land met een jaarlijkse losrente van veertig karoligulden ten bate van claas cornelisse te rotterdam. het land, waarop sebastiaan andriesse zelf woont, is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in het oude land, belend ten zuiden adriaan adriaanse blijenburch, schout van de stad dordrecht, ten noorden de erfgenamen van herman haack te dordrecht, ten oosten sebastiaan willemse en ten westen de hordijk. schout: adriaan ijmanse; heemraden: adriaan dirkse, wouter anthonisse, lodewijk cornelisse, japhet andriesse, sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse; 14 maart 1556; deze brief is afgelost door hugo pieterse in tegenwoordigheid van jan janse in 't veld en de heemraden pieter wouterse en bastiaan pieterse op 3 oktober 1604.

no. 25 folio VIII verso (eerste stuk) lenaart pieterse contra de weduwe en erfgenamen van zijn zoon adriaan lenaartse lenaart pieterse koopt drie en een halve hond land van de weduwe en erfgenamen van zijn zoon adriaan lenaartse die gelegen zijn in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van twintig morgen, genaamd "jan met den hans hoeve", belend ten oosten louris van bronchorst, ten westen de erfgenamen van wijlen aart pietersen. schout: adriaan ijmanse; heemraden: adriaan dirksen, wouter anthonisse, lodewijk cornelisse, sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse. {geen datum}

no. 26 folio VIII verso (tweede stuk) de weduwe en erfgenamen van jop heinrikse contra ijden cornelisse en klaas cornelisse de weduwe en erfgenamen van wijlen jop heinrikse kopen anderhalve morgen land van de erfgenamen van ijden cornelisse en klaas cornelisse. het land ligt in de achttiende hoeve, belend ten oosten jan elantse, ten westen meester gijsbrecht back. schout: adriaan ijmanse; heemraden: adriaan dirkse, wouter anthonisse, lodewijk cornelisse, japhet andriesse, adriaan cornelisse; juni 1557

no. 27 folio VIII (derde stuk) klaas cornelisse belast één morgen land met een jaarlijkse losrente van achttien gulden ten bate van pieter willemse. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van vijftien morgen waar klaas cornelisse op woont, belend ten oosten de waterkering, ten westen louris van bronckhorst. schout: adriaan ijmanse; heemraden: adriaan dirkse, wouter anthonisse, lodewijk cornelisse, japhet andriesse, adriaan cornelisse. 2 juni 1557

no. 28 folio IX recto (eerste stuk) schout, heemraden en waarsman van het oostambacht van ijsselmonde belasten het gemene land van ijsselmonde met een jaarlijkse losrente van zes karoligulden ten bate van etmondus matthijsse. schout: adriaan ijmanse; heemraden: adriaan dirkse, wouter anthonisse, lodewijk cornelisse, japhet andriesse, sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse; 3 augustus 1557

no. 29 folio IX recto (tweede stuk) dingen jans, neeltje jans en heeltje jans verkopen met toestemming van hun vader jan gorissen vier en een halve hond land aan adriaan ijmanse, schout van ijsselmonde. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van vijf morgen, belend ten westen het pastorieland, ten zuiden het bieskampje, ten oosten de zes morgen, toebehorende aan de heer van petersem met de heilige geest en de kerk te ijsselmonde, ten noorden de kolkwatering. plaatsvervangend schout: dirk andriessen.heemraden: adriaan dirkse, wouter anthonisse, lodewijk cornelisse, uwe heiltje jacob gijsbrechtse één morgen land gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in het oude land in de zesde hoeve die acht hond groot is en belend ten zuiden vop cleijsse, ten noorden bastiaan willemse, ten oosten het oude dijkje en ten westen bastiaan willemse. schout: adriaan ijmanse. heemraden: adriaan dirkse, wouter anthonisse, lodewijk cornelisse, japhet andriesse, sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse; 18 januari 1557

no. 33 folio X verso (tweede stuk) klaas cornelisse belast een stuk land van anderhalve morgen met een jaarlijkse losrente van drie karoligulden ten bate van adriaan cornelisse den deen te dordrecht. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve land van vijftien morgen waar klaas cornelisse zelf op woont, belend ten oosten de vijfentwintig morgen, genaamd de waterkering, ten westen louris van bronchorst. schout: adriaan ijmanse. heemraden: lodewijk cornelisse, japhet andriesse, bastiaan andriesse, huig willemse. 22 mei 1558

no. 34 folio XI recto op 1 juni 1558 wordt er een overeenkomst gesloten tussen enerzijds de gebroeders joost fijck en adriaan fijck, optredende voor hen zelven en als gemachtigden van engelbrecht van ophem en jonkvrouw adriana van zwieten, vertegenwoordigd door geerlof anthonisse die mede optreedt namens de dochter van meester gijsbrecht back en anderzijds het gemene ambacht van oost-ijsselmonde en haar gedeputeerden. er volgt een opsomming van bepaingen waaraan het gemene land van ijsselmonde zich als huurder van het drie en een halve morgen grote kolkland {culck-landt} zal moeten houden. 

no. 35 folio XI verso michiel willemse, brouwer te delft belast ten behoeve van zijn zoon sijmon michielse zestien morgen en vier hond land gelegen in het oostambacht van ijsselmonde gelegen in een hoeve van twintig morgen, belend ten oosten de erfgenamen van willem louwen dacksvaert {?}, ten westen adriaan gerritse van nispen, met een jaarlijkse losrente van twaalf karoligulden ten bate van ....... te delft. schout: adriaan ijmans. heemraden: wouter anthonisse, lodewijk cornelisse, sebastiaan andriesse, japhet andriesse 

no. 36 folio XII recto geerlof anthonisse belast tien morgen land met een jaarlijkse losrente van zes karoligulden, daarvan uitgezonderd een losrente van drieëntwintig karoligulden waarop jacob jacobse duijn te rotterdam aanspraak heeft ten bate van jan adriaanse te zwijndrecht. de tien morgen zijn gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van twintig morgen, belend ten oosten willem blasius boucket, ten westen adriaan fijck. schout: adriaan ijmanse; heemraden: wouter anthonisse, japhet andriesse, sebastiaan andriesse, huig willemse. 11 juni 1559; deze rentebrief is afgelost door cornelis pieterse wagemaker in presentie van schout pieter pieterse en heemraad pieter dirkse verschoor. {geen datum}

no. 37 folio XII verso testament van eerststervende aan langstlevende van geerlof anthonisse en leentje derriks, zijn vrouw. schout: adriaan ijmanse. heemraden: japhet andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse, klaas cornelisse; 30 oktober 1559

no. 38 folio XIII recto cornelis willemse verkoopt aan soetman adriaanse te dordrecht drie en een halve morgen land in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van vijfentwintig morgen, genaamd de waterkering, belend tenoosten het oude dijkje,ten westen klaas cornelisse. schout: adriaan ijmanse. heemraden: lodewijk cornelisse, japhet andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse;
10 mei 1558

no. 39 folio XIII recto (tweede stuk) joris damasse belast acht en een halve morgen land met een losrente van zes karoligulden per jaar. schout: adriaan ijmanse en de heemraden die niet nader worden genoemd. 22 december 1558// op 26 juni 1593 wordt bovenstaande rentebrief afgelost door jan jorisse ten overstaan van jan jansse {in 't velt}, schout en de heemraden lenert japhetse en bastiaan pieterse bijll. 

no. 40 folio XIII recto (derde stuk) lenert pieterse verkoopt aan klaas cornelisse te rotterdam die uit volmacht handelt van de weduwe van dirk barense, huisvrouw van klaas cornelisse twaalf morgen land, gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, gekaveld in twee stukken, in een hoeve van twintig morgen, genaamd de vierde hoeve, belend ten oosten frans van bronchorst en ten westen de erfgenamen van aart pieterse te dordrecht. schout: adriaan ijmanse. heemraden: wouter anthonisse, lodewijk cornelisse, bastiaan andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse 1558 {geen nadere datum}

 

no. 41 folio XIII verso (tweede stuk) cornelis cornelisse belast twee morgen land met een jaarlijkse losrente van zes karoligulden ten bate van cornelis thoenisse meij te dordrecht. De twee morgen zijn gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in het oude land in een hoeve van vier morgen, genaamd de grote geer, belend ten oosten en noorden het oude dijkje en ten zuiden de erfgenamen van cornelis willemse van driel en ten westen het sanctuarium. schout: adriaan ijmanse; heemraden: wouter anthonisse, lodewijk cornelisse, bastiaan andriesse en huich willemse. 24 april 1559; deze rentebrief is afgelost op 15 maart 1583 in tegenwoordig- heid van schout jan janse in 't velt en het volledige college van heemraden.// klaas cornelisse belast op dezelfde datum de twee morgen land waar hij zelf op woont volgens dezelfde condities als die vermeld in de rentebrief van zijn broer cornelis.

no. 42 folio XIV recto (tweede stuk) geerlof anthonisse belast tien morgen land met een jaarlijkse losrente van twaalf karoligulden ten bate van meester gijsbrecht back te rotterdam. Het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in de negentiende hoeve, belend ten oosten willem blasius boucket te dordrecht en ten westen adriaan fijck van hove te rotterdam. schout: adriaan ijmanse. heemraden: japhet andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse; 1 juli 1559; deze rentebrief is op 1 augustus 1588 afgelost door cornelis pieterse wagemaker in tegenwoordigheid van schout pieter pieterse {craenendonck} en pieter dirkse {verschoor}, heemraad.

no. 43 folio XIV verso cornelis jacobse draagt aan klaas cornelisse het eigendom over van tien hond land gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten de oostdijk en ten westen klaas cornelisse zelf. schout: adriaan ijmanse.heemraden: japhet andriesse, bastiaan andriesse, huig willemse en geerlof anthonisse; 24 juli 1559

no. 44 folio XIV verso (tweede stuk) cornelis fransse te rotterdam verkoopt het zevende deel van negen morgen land aan adriaan fijck van hove dirkse. Het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in de eerste hoeve, belend ten oosten de weduwe en erfgenamen van cornelis sandeling te den haag, ten westen adriaan fijck van hove dirkse. schout: adriaan ijmanse; heemraden: wouter anthonisse, japhet andriesse, huig willemse, adriaan cornelisse, geerlof anthonisse, klaas cornelisse. 28 augustus 1559

no. 45 folio XV recto aaltje jop heinrikse, weduwe, geassisteerd door haar broer en voogd meeus cornelisse verkopen aan adriaan fijck van hove dirkse te rotterdam belast zeven en een halve morgen land met een jaarlijkse losrente van twaalf karoligulden. het land is gelegen in de zevende hoeve in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten adriaan fijck, ten westen het oude mannenhuis te dordrecht. schout: adriaan ijmanse. heemraden: japhet andriesse, bastiaan andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse, klaas cornelisse, pieter pieterse {craendonck}; 31 januari 1559

no. 46 folio XV verso (tweede stuk) klaas cornelisse verkoopt aan zoeteman adriaanse te dordrecht tien hond land gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van vijfentwintig morgen, genaamd de waterkering, belend ten oosten het oude dijkje en ten westen klaas cornelisse. schout: adriaan ijmanse. heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse; 8 februari 1559

no. 47 folio XVI recto andries cleijssen bekent schuldig te zijn aan de weduwe en erfgenamen van wijlen meelis adriense een bedrag van 32 karoligulden, gehypothekeerd op zijn huis, erf schuur en bergplaats. schout: adriaan ijmanse. heemraden: adriaan cornelisse, claes cornelisse. 12 februari 1559

no. 48 folio XVI recto (tweede stuk) willem fransen, pieter fransen en ijsbrand fransen verkopen adriaan fijck van hove dirksen een gerecht zevende deel van negen morgen land in het oostambacht van ijsselmonde, gelegen in de elfde hoeve, belend ten oosten weduwe en erfgenamen van cornelis sandelingen in den haag, ten westen adriaan fijck van hove dirkse. schout: adriaan ijmanse. heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse, klaas cornelisse en pieter pieterse {craendonck}. 19 februari 1559

no. 49 folio XVII recto adriaan ijmanse verkoopt drie morgen en vier hond land aan meester huig van eijnden te delft. het land is belast met een jaarlijkse losrente van twaalf karoligulden waar de weduwe en erfgenamen van adriaan albout aanspraak op kunnen doen gelden. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten klaas cornelisse, ten westen lenaart pieterse te barendrecht, nu verkocht hebbende de weduwe van wijlen dirk baarnse te rotterdam met het weeskind van klaasken cornelisse. plaatsvervangend schout: dirk andriesse. heemraden: japhet andriesse, klaas cornelisse. 9 maart 1559

no. 50 folio XVII verso arend jansse belast zeven en een halve morgen land met een jaarlijkse losrente van 42 karoligulden ten bate van jeorge dirkse bakker te dordrecht. het land ligt in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van dertig morgen, genaamd de hoge werf, belend ten oosten de weduwe en erfgenamen van joost heijsers te delft en ten westen de heilige geest en de kerk van ijsselmonde. schout: adriaan ijmanse. heemraden: klaas cornelisse, japhet andriesse,adriaan cornelisse, huig willemse. 17 april 1560

no. 51 folio XVIII recto (tweede stuk) en verso cornelis leendertse verkoopt drie morgen land aan sebastiaan pieterse. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van 20 morgen, belend ten oosten klaas cornelisse en ten westen de weduwe van dirk brusse te rotterdam. het land is belast met een jaarlijkse losrente van zestien ponden vlaams waarop de kinderen van wijlen vop jansen aanspraken kunnen doen gelden. schout: adriaan ijmanse heemraden: japhet andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse, pieter pieterse {craendonck}, klaas cornelisse. // 1560 {geen nadere datum}

no. 52 folio XVIII verso (tweede stuk) folio XIX recto (eerste stuk) cornelis van buijesen van oostaden belast tien morgen land met een jaarlijkse losrente van 6 karoligulden ten bate van zoeteman adriaanse te dordrecht. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van 20 morgen, belend ten oosten de oostdijk, ook willertsdijk genoemd en ten westen klaas cornelisse. het land is al belast met een jaarlijkse losrente van 12 karoligulden waarop jop van teijlingen aanspraak heeft. schout: dirk dirkse {van driel} heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse, klaas cornelisse. 24 oktober 1560

no. 53 folio XIX recto (tweede stuk) verso (eerste stuk) cornelis cornelisse verkoopt aan adriaan huijbrechtse de helft van acht mogen land in oost-ijsselmonde, in het oude land, in een hoeve van 8 morgen genaamd: de grote geer, belend ten zuiden de erfgenamen van cornelis van stulck willemse, ten ....... het oude dijkje, ten westen het sanctuarium en de pastorie te ijsselmonde. schout: dirk dirkse van driel. heemraden: japhet andriesse, huig willemse, pieter pieterse {craendonck}, klaas cornelisse; 29 oktober 1560

no. 54 folio XIX verso (tweede stuk) adriaan janse belast vijf morgen vrij land met een jaarlijkse losrente van twaalf schilden van 28 groot-vlaams per stuk, ten bate van cornelis gerritse steije in nieuw lekkerland. op het land rust reeds een jaarlijkse losrente van 12 karoligulden, waar jacob duijn te rotterdam aanspraak op maakt en een losrente van drie karoligulden ten bate van jan adriaanse te zwijndrecht. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in de negentiende hoeve, belend ten oosten willem blasius boucket, generaal van de munt, ten westen adriaan fijck van hove dirkse. schout: dirk dirkse van driel. heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse, pieter pieterse {craendonck}, klaas cornelisse; 7 november 1560

no. 55 folio XX verso klaas cornelisse belast zeven en een halve morgen vrij land met een jaarlijkse losrente van 18 karoligulden ten bate van grietje adriaanse te rotterdam, weduwe van dirk berentse. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve land van 10 morgen, genaamd de tweede hoeve, belend ten oosten zoeteman adriaanse te dordrecht en ten westen lourens van bronchorst. schout: dirk dirkse van driel; heemraden: sebastiaan andriesse, japhet andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse, pieter pieterse {craendonck}, klaas cornelisse; 30 november 1560

no. 56 folio XXI recto cornelis heindrikse te barendrecht, voogd van beatus pieterse verkoopt in tegenwoordigheid van cornelis pieterse de jonge, beatus' broer, twee morgen land met een vijfde deel van een huis, bergplaats, schuren, boomgaard en beteling aan klaas cornelisse. belend ten oosten zoeteman adriaanse te dordrecht en ten westen lourens van bronchorst. schout: dirk dirkse van driel. heemraden: japhet andriessen, sebastiaan andriessen, adriaan cornelisse, huig willemse; 25 november 1560

no. 57 folio XXI verso suete janse, weduwe van cornelis pieterse belast in tegenwoordigheid van haar zoon en voogd lodewijk cornelisse twee morgen land met een jaarlijkse losrente van 12 karoligulden ten bate van willem adriaanse te oudekerk. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in het oude land belend ten zuiden de erfgenamen van wijlen heinrick ariense, ten noorden meester ijpolijten, ten westen de banwatering en ten oosten herman verbijes. schout: dirk dirkse van driel; heemraden: sebastiaan andriessen, huig willemse, pieter pieterse, klaas cornelisse 12 april 1561 na pasen

no. 58 folio XXII recto en verso meester gijsbrecht back, doctor in de medicijnen te rotterdam, gemachtigd door jan andriessen verkoopt een zevende deel in negen morgen land gelegen in het oostambacht van ijsselmonde aan adriaan fijck van hove dirkse te rotterdam. het land is gelegen in de elfde hoeve waar jan janse in 't veld thans op woont, belend ten oosten de erfgenamen van wijlen cornelis sandeling in den haag, ten westen adriaan fijck van hove dirkse. aangehecht is een verklaring van gijsbrecht back, gedateerd 23 april 1561. het transport is niet ondertekend, noch gedateerd.

no. 59 folio XXIII recto joris damasse belast negen en een halve morgen land met een jaarlijkse losrente van twaalf karoligulden ten bate van adriaan fijck van hove te rotterdam. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in de negende hoeve, waar joris damasse thans op woont, belend ten oosten het oude mannenhuis te dordrecht en ten westen de weduwe en erfgenamen van meester cornelis sandeling in den haag. schout: dirk dirkse van driel. heemraden: pieter pieterse {craendonck}, sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse, wouter anthonisse. 1561 {geen nadere datum}

no. 60 folio XXIII verso en XXIIII recto joris damasse verkoopt aan adriaan fijck van hove te rotterdam twee mergen en anderhalve hond land, gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in de vijfde hoeve, belend ten oosten de weduwe van dirk bertelse te rotterdam, ten westen adriaan fijck van hove dirckse. schout: dirk dirkse van driel; heemraden: bastiaan andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse, pieter pieterse {craendonck}, wouter anthonisse en klaas cornelisse. 1561 {geen nadere datum}

no. 61 folio XXIIII recto (tweede stuk) klaas cornelisse bekent schuldig te zijn aan willem franse moeling te dordrecht een jaarlijkse rente van zes karoligulden. in de marge staat nog: klaas cornelisse contra dat weeskind van klaasken cornelisse. schout: dirk dirkse {van driel} heemraden: sebastiaan andriesse, huig willemse, pieter pieterse {craendonck}, klaas cornelisse. 31 juli 1561

no. 62 folio XXIIII verso (tweede stuk) dirk cornelisse verkoopt aan joost reijnboutse te haarlem de helft van drie morgen land, belast met een jaarlijkse losrente van tien karoligulden, waar adriaan blijenburg, schout der stad dordrecht aanspraak op maakt. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in het oude land, belend ten oosten de anderhalve morgen land toebehorende aan de pastorie van ijsselmonde, ten westen de hordijk, ten zuiden dirk fijck van hove andriese, ten noorden vop cleijsse. schout: dirk dirkse van driel. heemraden: sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse, wouter anthonisse, klaas cornelisse en pieter pieterse {craendonck}; 10 augustus 1561

no. 63 folio XXV verso aernt janse verkoopt aan heindrick andriesse een vierde deel in dertig morgen land, met een vierde deel van het huis, bergplaats, boomgaard en beteling, gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in de vijftiende hoeve, genaamd de hoge werf, belend ten oosten de erfgenamen van joost heijsers te delft, ten westen de heilige geest en de kerk van ijsselmonde. schout: dirk dirkse van driel. heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, huig willemse, adriaan cornelisse, wouter anthonisse, klaas cornelisse en pieter pieterse {craendonck}; 6 november 1561

no. 64 folio XXVI recto ploon adriaanse voor hemzelf en als voogd van zijn vrouw fijcken janse en cornelis jansen, procuratie hebbende van adriana janse, zijn zuster verkopen drie morgen land aan jan elands te dordrecht. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in het oude land, in de zeventiende hoeve, belend ten oosten kerk en heilige geest van ijsselmonde, ten westen willem boucket blasijus, generaal van de munt te dordrecht. schout: dirk dirkse van driel; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse, huig willemse, pieter pieterse {craendonck}, wouter anthonisse; 24 februari 1561

no. 65 folio XXVI verso klaas cornelisse belast zeven morgen vier hond land met een jaarlijkse losrente van twaalf karoligulden ten bate van gerrit pieterse in smeetsland. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in de tweede hoeve, belend ten oosten zoeteman adriaanse te dordrecht, ten westen lourens van bronchorst. schout: nn ; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, klaas cornelisse, pieter pieterse {craendonck}; 21 mei 1562

no. 66 folio XXVII recto pieter herrense de jonge te dordrecht transporteert zeven en een halve morgen land aan janneke meijnertse, de moeder van zijn huisvrouw en moeder van wouter schilmanse te dordrecht. schout: dirk dirkse van driel heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse, wouter anthonisse, klaas cornelisse, pieter pieterse {craendonck}.

no. 67 folio XXVII verso pieter janse, oud omtrent 62 jaar, leendert janse, oud omtrent 61 jaar en heinrik andriesse, kerkmeester, oud omtrent 54 jaar, verklaren ten versoeke van frederik ottse, rentmeester van ambachtsheer van merode petersen, dat in een stuk land genaamd de 51 morgen {onder het oostambacht van ijsselmonde}, gelegen aan de kade, aan de mond van de sluis, die toebehoort aan ridderkerk en smeetsland, zich een watermolen bevindt die door paarden wordt aangedreven en die de 51 morgen droog houdt. de molen betrekt zijn water uit een heultje onder de kade, die weer in verbinding staat met de vliet. de molen slaat zijn water uit op de sluis. hendrik andriesse voegt daar nog aan toe dat hij het land waar de molen op staat enige tijd in huur heeft gehad en samen met andere gebruikers van land in de 51 morgen met eigen paarden de molen in werking heeft gehouden. hij heeft nooit vernomen dat iemand door personen uit ridderkerk of smeetsland gemaand zijn om te betalen voor het onderhoud van de kaden, voor het onderhouden of schoonmaken van de vliet of andere watergangen of ter reparatie van de sluis. niemand heeft hen het gebruik van de molen ooit belet en er zijn nooit andere kosten in rekening gebracht dan de jaarlijkse pacht. schout: dirk dirkse van driel; heemraden: japhet andriesse, bastiaan andriesse, adriaan cornelisse. 10 juni 1562

no. 68 folio XXVIII recto huig willemse, waarsman en ambachtsbewaarder van het oostambacht van ijsselmonde heeft met toestemming van schout en heemraden van oost-ijsselmonde een jaarlijkse losrente van drie karoligulden belegd op het gemene land van ijsselmonde ten bate van heinrick huigense te ouderkerk. het geld zal worden gebruikt tot onderhoud van de watermolen en de kades. schout: dirk dirkse van driel ; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse, wouter anthonisse, pieter pieterse {craendonck}6 november 1562

no. 69 folio XXVIII verso klaas cornelisse verkoopt een derdedeel in acht en een halve morgen land aan dirk cornelisse en cornelis willemse die daarvan elk de helft in bezit nemen. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in het oude land, belend ten zuiden de weduwe van wouter schilmanse te dordrecht, ten noorden meester hypolytus, president te utrecht, ten oosten het oude dijkje en ten westen de banwatering. schout: dirk dirkse van driel. heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse, wouter anthonisse, joris damasse, harper willemse; 1562 (geen nadere datum)

no. 70 folio XXIX recto adriaan dirkse belast het huis waar hij in woont met een jaarlijkse losrente van zes karoligulden ten bate van cornelis heinrikse. het huis staat in het oostambacht van ijsselmonde, op het dorp aan de dijk, aan de oostzijde van de kerkstraat. schout: dirk dirkse van driel. heemraden: sebastiaan andriesse, pieter pieterse craendonck. 6 januari 1563

no. 71 folio XXIX ..... wouter anthonisse belast drie morgen land met een jaarlijkse losrente van zes karoligulden ten bate van ................... te dordrecht. het land, de gors genaamd, is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in het oude land, belend ten oosten het sanctuarium, ten westen herman haaks, ten zuiden bastiaan andriesse, ten noorden het oude dijkje. schout: dirk dirkse van driel. heemraden: sebastiaan andriesse, wouter anthonisse, pieter pieterse craendonck. 7 januari 1563

no. 72 folio XXX recto klaas cornelisse verkoopt aan meester huig van eijnden te delft zes mogen drie hond land met huis, bergruimte, schuur, boomgaard en beteling dat klaas cornelisse zelf bewoont. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve land van vijftien morgen genaamd de waterkering, belend ten oosten zoeteman adriaanse te dordrecht, ten westen lourens van bronchorst. als borgen treden op adriaan ijmanse en hendrik andriesse. het land is belast met een jaarlijkse rente van drie pond vlaams waar klaas cornelisse te rotterdam of de moeder van zijn vrouw aanspraak op maakt, daarnaast een losrente van twee pond vlaams waar berend pieterse te smeetsland aanspraak op maakt, voorts een losrente van één pond vlaams waar willem franse moelen te dordrecht aanspraak op maakt en tenslotte een losrente van één pond vlaams waar cornelis de meije te dordrecht aanspraak op maakt. schout: dirk dirkse van driel. heemraden: sebastiaan andriesse, adriaan cornelisse, wouter anthonisse, joris damasse, huig willemse, pieter pieterse craendonck. 5 februari 1563

no. 73 folio XXX verso klaas cornelisse verkoopt aan fop klaassen van driel zeven hond land gelegen in het oostambacht van ijsselmonde gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in de tweede hoeve, groot vijftien morgen, belend ten oosten zoeteman adriaanse te dordrecht, genaamd de waterkering, ten westen lourens van bronchorst. schout: dirk dirkse van driel. heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, wouter anthonisse, joris damasse, harper willemse, pieter pieterse craendonck; 13 februari 1563

( tussen folio XXX en XXXI bevindt zich een los briefje waarop vermeld staat dat herman oem hermanse een rentebrief aflost die is belegd op vier morgen land gelegen in ijsselmonde en gedateerd 27 februari 1563)

no. 74 folio XXXI recto herman oem hermanse belast vier morgen land met een jaarlijkse losrente van achttien karoligulden ten bate van herman thomasse pieterburen. het land is gelegen in een hoeve land genaamd de waterkering, groot XXV morgen, belend ten oosten het willaartsdijkje en ten westen meester huig van eijnden te delft. schout: dirk dirkse van driel; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, wouter anthonisse, harper willemse, pieter pieterse craendonck ; 25 februari 1563

no. 75 fol XXXI verso adriaan gerritse van nispen te dordrecht verkoopt vijftien morgen land, met de helft van een huis, bergruimte, boomgaard, beteling, gemeen met hendrik andriesse te ijsselmonde, alsmede zeven mergen drie hond land met een vierde part van het zelfde huis met boomgaard en beteling, aan arend cornelisse, ambachtsheer van de mijl en dubbeldam. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve land genaamd de hoge werf, groot dertig morgen, belend ten oosten de erven van wijlen aaltje joost keijsers te delft, ten westen kerk en heilige geest van ijsselmonde. schout: dirk dirkse van driel. heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, wouter anthonisse, joris damasse, harper willemse, pieter pietserse craendonck. 13 maart 1563

no. 76 folio XXXII recto cornelis pieterse de jonge aan de hordijk belast twee morgen land met een jaarlijkse losrente van zes karoligulden ten bate van jacob chijssen te dordrecht. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in de zevende hoeve, groot twintig morgen, belend ten oosten adriaan fijck van hove dirkse te rotterdam en ten westen het oude mannenhuis te dordrecht. schout: dirk dirkse van driel; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, wouter anthonisse, joris damasse, pieter pieterse craendonck. 28 maart 1563

no. 77 folio XXXII verso joris damasse belast acht en een halve morgen land met een jaarlijkse losrente van zes karoligulden ten bate van klaaske klaassen te dordrecht. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in een hoeve van twintig morgen, belend ten oosten het oude mannenhuis te dordrecht en ten westen de weduwe en erfgenamen van meester arend sandeling in den haag. schout: dirk dirkse van driel; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, wouter anthonisse, joris damasse, pieter pieterse craendonck. 4 april 1563

no. 78 folio XXXIII recto adriaan gerritse van nispen te dordrecht verkoopt vijftien morgen land met de helft van een huis, bergruimte, boomgaard, beteling daarop staande aan arend cornelisse ambachtsheer van de mijl en dubbeldam. het goed is belast met een jaarlijkse losrente van zeven vlaamse ponden waar hendrik andriesse te ijsselmonde aanspraken op heeft. voorts verkoopt hij zeven morgen drie hond land met een vierde deel van een huis, bergruimte, boomgaard en betelinge, belast met een losrente van zeven vlaamse ponden. het goed is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van achttien morgen, genaamd de hoge werf, belend ten oosten de erfgenamen van wijlen aaltje joost heijses te delft en ten westen de heilige geest en de kerk te ijsselmonde. schout: dirk dirkse van driel. heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, wouter anthonisse, joris damasse, harper willemse, pieter pieterse craendonck; 13 maart 1563

no. 79 folio XXXIII verso reijmond adriaanse van zonnevelt te leiden verkoopt drie morgen twee hond land aan willem michielse te delft. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in de veertiende hoeve. het land wordt bewoond door japhet andriesse. belend ten oosten de erfgenamen van wijlen willem louwense drenckwaard te dordrecht, ten westen heer arend cornelisse te dordrecht. schout: adriaan ijmantse heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, harper willemse, pieter pieterse craendonck; 11 augustus 1563

no. 80 folio XXXIIII recto joris damasse {heemraad} verkoopt vijf morgen land aan meester huijg van eijnden te delft. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in de negende hoeve, groot twintig morgen, belend ten oosten het oude mannenhuis te dordrecht, ten westen de weduwe en erfgenamen van cornelis sandeling te den haag. schout: adriaan ijmantse. heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, harper willemse, cornelis pieterse, pieter pieterse craendonck. 20 maart 1563

no. 81 folio XXXIIII verso klaas cornelisse pieterse verkoopt een derde deel van van acht en een halve morgen land aan dirk cornelisse, zijn broer en aan cornelis willemse, zijn zuster's man. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in het oude land en wel in twee kampen, de eerste, naast de hordijk beslaat acht morgen, de tweede wordt het oude kamp genoemd, ligt eveneens aan de hordijk en beslaat drie en een halve morgen, gekaveld in een hoeve land van vijftien morgen. Belendingen: ten zuiden dirk florisse, ten noorden meester hypolytus, president van het hof te utrecht. schout: dirk dirkse van driel; heemraden: sebastiaan andriesse, joris damasse, harper willemse, pieter pieterse craendonck; 3 maart 1563

no. 82 folio XXXV recto cornelis n.n. lost een rentebrief ten bate van adriaan gerritse van nispen te dordrecht die op 11 december 1547 werd belegd op vijftien morgen land gelegen in één hoeve genaamd de hoge werf. deze brief heden 22 april 1564 na pasen gecasseerd.

no. 83 folio XXXV verso jan steenen smit belast één morgen 75 roeden land met een jaarlijkse losrente van zes karoligulden ten bate van dirk klaassen. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van drie morgen, belend ten oosten de heilige geest en kerk van ijsselmonde, ten westen de kolkwatering, ten zuiden het bieskampje, toebehorende aan de kerk van ijsselmonde en ten noorden het land toebehorende aan de pastorie van ijsselmonde. schout: adriaan ijmantse; heemraden: pieter pieterse craendonck; 6 oktober 1564

no. 84 folio XXXVI recto klaas cornelisse verkoopt aan dirk cornelisse en cornelis willemse een derde deel in zeven en een halve morgen land gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in het oude land, in een hoeve land van 15 morgen waarvan vier morgen gelegen zijn naast de hordijk en drie en een halve morgen waar thans het huis van pieter pieterse craendonck op staat, tenslotte nog drie en een halve morgen gelegen in één hoeve land naast het oude dijkje, belend ten zuiden de weduwe van wouter schilmanse te dordrecht, ten noorden meester hypolytus, president in 't hof van utrecht. schout: dirk dirkse van driel; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, harper willemse; 7 januari 1563

no. 85 folio XXXVI verso jan steenen smit, voogd en echtgenoot van heilken jans, verkoopt één morgen en 75 roeden land aan sebastiaan andriesse. het land is haar toegevallen uit de nalatenschap van jacob anthonisse, haar moeders oom en van neeltje jans wijlen haar zuster. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een stuk land van drie en een halve morgen, belend ten noorden de anderhalve morgen met de zes morgen, toebehorende de pastorie te ijsselmonde, ten zuiden het bieskampje, toebehorende de kerk te ijsselmonde, ten oosten de zes morgen, toebehorende de heilige geest en de kerk te ijsselmonde en ten westen de gemenelands ........... schout: adriaan ijmantse; heemraden: japhet andriesse, joris damasse, harper willemse, cornelis pieterse, pieter pieterse craendonck; 1564 {geen nadere datum}

no. 86 folio XXXVII recto geen jorisse belegt een lijfrente van achttien karoligulden op één morgen land ten bate van pieter willemse. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve land van van vijftien morgen en wel in de tien morgen waar geen jorisse thans zelf op woont, huis en aankleven is hem op 18 mei 1564 getransporteerd door klaas cornelisse. belendingen van het thans belaste land: ten oosten zoeteman andriesse te dordrecht, genaamd de waterkering, ten westen lourens van bronchorst. de morgen land is pieter willemse toegevallen uit de nalatenschap van ijden cornelisse, pieter willemsen's moei en aan klaas cornelissen verkocht. schout: adriaan ijmanse; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, pieter pieterse craendonck; 8 februari 1564

no. 87 folio XXXVII verso sebastiaan andriesse verklaart twee en dertig grote vlaamse ponden schuldig te zijn aan dingen janse die hem een morgen en zeventig roeden land heeft verkocht. de schuld wordt belegd op twee morgen land gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een weer van vijf morgen, belend ten noorden het pastorieland, ten zuiden de kolk met het bieskampje, strekkende van de kolkwatering oostwaarts tot de zes morgen, toebehorende de ambachtsheer met de heilige geest en de kerk van ijsselmonde. schout: adriaan ijmanse; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, harper willemse, cornelis pieterse den ouden, pieter pieterse craendonck; 24 mei 1563

no. 88 folio XXXVIII recto sebastiaan andriessen koopt land van drie verschillende personen. allereerst een morgen en anderhalve hond land van adriaan ijmanse. dan een morgen en vijfenzeventig roeden land van jan steenense smit, man en voogd van heiltje jans. tenslotte een morgen en vijfenzeventig roeden van n.n. jans. het land meet totaal drie morgen en drie hond en is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een stuk genaamd de vijf morgen, belend ten noorden de zes morgen, toebehorende de pastorie te ijsselmonde en ten zuiden de dijk. schout: adriaan ijmanse; heemraden: japhet andriesse, joris damasse, harper willemse, cornelis pieterse, pieter pieterse craendonck; 7 april 1564

no. 89 folio XXXVIII verso de kinderen van wijlen mariken damasse, weduwe van jan heinrixse te weten: n.n. jansse, crijn jansse, huig jansse, jan jansse en mariken jansse verklaren dat adriaan jansse, hun oudste broer, door hun moeder is bedeeld met elf hond en vijftien roeden land, gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in 't oude land, belend ten oosten meester adriaan blijenburch, ten westen vop van driel klaassen, schout te ridderkerk, ten zuiden eveneens vop van driel en ten noorden het oude dijkje. schout: adriaan ijmanse; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damsse, harper willemse, cornelis pieterse den ouden, pieter pieterse craendonck; 14 juni 1565

no. 90 folio XXXIX recto wouter anthonisse te hendrik-ido-ambacht belast drie morgen land met een jaarlijkse losrente van twaalf karoligulden, af te lossen met een zestiende penning ten bate van de heilige geestmeesters van de grote kerk te dordrecht, te weten heijman andriesse, frans andriesse en cornelis heinrixse. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten westen de pastorielanden, ten zuiden sebastiaan andriesse en ten noorden het oude dijkje.schout: adriaan ijmanse; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, harper willemse, cornelis pieterse en pieter pieterse craendonck. 12 juli 1565

no. 91 folio XXXIX verso sebastiaan andriessen belast drie morgen land met een jaarlijkse losrente van dertien karoligulden ten bate van ............... de weeskinderen van jan thomassen te dordrecht. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een stuk land van vijf morgen, belend ten noorden het pastorieland van ijsselmonde, ten zuiden de kolk met het bieskampje, strekkende van van de kolk westelijk of oostelijk tot de zes morgen toebehorende de heilige geest en de kerk van ijsselmonde. heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse,joris damasse, harper willemse, cornelis pieterse den ouden, pieter pieterse craendonck. 24 juli 1555

no. 92 folio XL recto adriaan dirkse belast zijn huis en erf met een jaarlijkse losrente van achttien karoligulden ten bate van cornelis ............. te barendrecht. het huis is gelegen in 't dorp ijsselmonde aan de oostzijde van de kerkstraat. het huis is al belast door de erfgenamen van melis adriaanse. schout: adriaan ijmanse heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, pieter pieterse craendonck 3 januari 1566

no. 93 folio XL verso volgens akkoord, gesloten op 15 september 1565, trekt jonkvrouwe ........... ............ haar handen af van het huis, bergruimte en alles wat daartoe behoort en ontruimt dit ten bate van de heer van merode. schout: adriaan ijmanse; heemraden: japhet andriessen en joris damasse 19 september 1565

no. 94 folio XL verso (tweede stuk) op 19 september 1565 heeft johan van merode, ambachtsheer van oost-ijsselmonde de ambtseed afgenomen van al zijn officieren, te weten: adriaan ijmanse als schout en als plaatsvervanger van de dijkgraaf van ijsselmonde; dirk andriesse als secretaris; japhet andriesse als waarsman en heemraad en joris damasse als heemraad.

no. 95 folio XL verso (derde stuk) op 20 september 1565 benoemt ambachtsheer johan van merode schout adriaan ijmanse tot plaatsvervanger van frederik ottse, rentmeester en dijkgraaf van ijsselmonde, neemt hem opnieuw de ambtseed af en verklaart dat hij bij deze bevrijd is van de eed die hij eertijds in handen van henderik van merode zaliger heeft afgelegd.

no. 96 folio XLI recto jan hendrikse te rotterdam verkoopt adriaan dirkse fijck van hove een zevende deel in negen morgen land gelegen in de elfde hoeve in het oostambacht van ijsselmonde, waar jan janse in 't velt op woont, belend ten oosten de weduwe en erfgenamen van meester arend sandeling in den haag, ten westen adriaan dirkse fijck van hove, die hiertoe zijn huis in rotterdam borgt. het huis is gelegen op de middeldam, belend ten oosten adriaan hendrikse en ten westen jop cornelisse en strekkende van de halve straat tot achter het huis van jan simonsse. 9 november 1565

no. 97 folio XLI verso pouwels jan eethuis te dordrecht belast drie en een halve morgen land gelegen in de elfde hoeve van het oostambacht van ijsselmonde met een losrente van 19 karoligulden ten bate van de conventie van het sint angnietenklooster te dordrecht. de belendingen van het stuk land: ten oosten de weduwe en erfgenamen van wijlen meester arend sandeling in den haag en ten westen adriaan dirkse fijck van hove te rotterdam. schout: adriaan ijmanse; heemraden: pieter pieterse craendonck, japhet andriesse, sebastiaan andriessen, joris damasse, harper willemse, cornelis pieterse den ouden,{geen datum}

no. 98 folio XLII recto joost reijmboutse te haarlem belast zeven en een halve hond land met een losrente van negen karoligulden ten bate van anneke meijnerse, weduwe van wouter schilmanse te dordrecht. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten de anderhalve morgen pastorieland, ten westen de hordijk, ten zuiden dirk adriaanse fijck van hove, ten noorden vop klaassen van driel. {geen heemraden} {geen datum}

no. 99 folio XLII verso dirk sconsen in smeetsland belast zeven en een halve morgen land met een losrente van 12 karoligulden ten bate van adriaan goossen te rotterdam. deze zelfde adriaan goossen maakt al aanspraak op een losrente van eveneens twaalf karoligulden. het land is gelegen in het oude land van oost-ijsselmonde, belend ten zuiden het oude dijkje, ten noorden dirk cornelisse en cornelis willemse, strekkende van de hordijk oostwaarts tot zevenbergen. schout: adriaan ijmanse; heemraden: japhet andriessen, sebastiaan andriessen, joris damasse, harper willemse, cornelis pieterse den ouden, pieter pieterse craendonck. 8 april 1566 voor pasen

no. 100 folio XLIII schout cornelis hendrikse en de heemraden japhet andriesse, joris damasse, pieter pieterse craendonck, cornelis pieterse den ouden en huig willemse zijn wegens het gemene ambacht van oost-ijsselmonde schuldig aan sebastiaan andriesse een jaarlijkse losrente van twaalf karoligulden; 1 januari 1566.

no. 101 folio XLIII verso joost reijmboutse van haarlem belast zijn huis aan de hordijk met een jaarlijkse losrente van eenentwintig karoligulden ten bate van willem cornelisse. de belendingen van het huis zijn: ten oosten bastiaan pieter jansse, ten westen lijsbet dirk hendrikse, weduwe. schout: cornelis hendrikse; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, cornelis pieterse, pieter pieterse craendonck. // 1 oktober 1566

no. 102 folio XLIIII recto joost reijmboutse te haarlem verkoopt aan pieter harmen pieterse de helft van drie morgen drie hond land gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in 't oude land, belend ten oosten de anderhalve morgen toebehorende aan de pastorie van ijsselmonde, ten westen de hordijk, ten zuiden adriaan dirkse fijck van hove, ten westen fop van driel. schout: cornelis hendrikse; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, cornelis pieterse den ouden, harper willemse, pieter pieterse craendonck. 15 maart 1566

no. 103 folio XLIIII verso sebastiaan andriesse, heemraad, verkoopt drie morgen drie hond land aan adriaan ijmanse. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een stuk land van vijf morgen, belend ten noorden de zes morgen toebehorende de pastorie van ijsselmonde, ten zuiden de kolk, genaamd het bieskampje, ten westen de kolkwatering of de zeedijk, ten oosten de zes morgen toebehorende de heer van merode en de heilige geest en de kerk te ijsselmonde. wijlen jacob anthoenisse heeft het land ooit belast met een losrente. schout: cornelis hendrikse; heemraden: sebastiaan andriesse, japhet andriesse, joris damasse, cornelis pieterse den ouden, huig willemse, pieter pieterse craendonck; 1 april 1567 na pasen.

no. 104 folio XLV recto geen jorisse verkoopt aan dirk van alckemade een morgen land gelegen in een hoeve van vijftien morgen, genaamd de waterkering, belend ten oosten zoeteman adriaanse te dordrecht, ten westen louris van bronchorst. schout: cornelis hendrikse; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, cornelis pieterse den ouden, huig willemse, pieter pieterse craendonck. 19 april 1567 na pasen

no. 105 folio XLV verso adriaan ijmanse, waarsman, verkoopt aan pouwels matthijsen, zijn dochters echtgenoot,een huis en erf, staande op het dorp van ijsselmonde ten westen van de sluis, buitendijks, met een boomgaard en beteling. schout: cornelis hendrikse; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, cornelis pieterse den ouden, jan janse in 't velt, pieter pieterse craendonck; 11 december 1567

no. 106 folio XLVI pieter gerits lijndraaijer belast twee hond land met een jaarlijke losrente van twee karoligulden ten bate van mariken willemse, weduwe en boelhoudster van meelis adriaanse te rotterdam. adriaan jacobse belast daarnaast nog zijn zijn huis, erf, bergruimte en beteling. Het land is gelegen in een hoeve van vijfentwintig morgen, genaamd de waterhoek, belend ten oosten het oude dijkje, ten westen de erfgenamen van wijlen meester huig van eijnden, ten oosten jacob andriessen en ten westen pieter stevense; schout: cornelis hendrikse; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, cornelis pieterse den ouden, huig willemse, jan janse in 't velt, pieter pieterse craendonck. 1567 {geen nadere datum}

no. 107 folio XLVI verso melchior van cuilenburg verkoopt aan pieter jacobse bezemer zes morgen vier hond land gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van twintig morgen, belend ten oosten de erfgenamen van wijlen meester huig van eijnden te delft, ten westen de weduwe en erfgenamen van dirk berense te rotterdam. schout: cornelis hendrikse; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, cornelis pieterse den ouden, jan janse in 't velt, pieter pieterse craendonck. 13 november 1567

no. 108 folio 47 verso {de voorgaande pagina 47 recto bevat alleen de naam van sebastiaan andriesse en is verder blanco.}

openbare verkoping van een huis, erf en beteling van wijlen andries clijssen, strekkende van de weg westwaarts tot aan de voorwetering in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten adriaan jacobse en ten westen pieter stevense, alsmede twee hond land, gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in een hoeve van vijfentwintig morgen, belend ten oosten het oude dijkje, ten westen de erfgenamen van meester huig van eijnden te delft. de goederen worden gemijnd door pieter gerritse, lijdraaijer, die er vervolgens een nieuw huis op heeft gebouwd en het opnieuw verkoopt aan zoeteman adriaanse te dordrecht. de twee hond zijn belast met een losrente van twee karoligulden waarop de erfgenamen van melis adriaanse te rotterdam aanspraak maken. plaatsvervangend schout: dirk andriesse; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, cornelis pieterse den ouden, jan janse in 't velt, pieter pieterse craendonck. schout: cornelis hendrikse. // 31 mei 1568

no. 109 folio XLVIII heemraad sebastiaan andriesse belast drie morgen land met een jaarlijkse losrente van veertien karoligulden, vijf penningen en een blank ten bate van frederik ottse en hendrik duijsse, executeurs van het testament van wijlen marigen janse, weduwe van klaas adriaanse, goudsmid te delft. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten zuiden adriaan blijenburg te dordrecht, ten noorden harmen haechs te dordrecht, ten oosten de erfgenamen van wijlen cornelis willemse van stolk, ten westen de hordijk. schout: cornelis hendrikse; heemraden: pieter pieterse craendonck, japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, cornelis pieterse den ouden, jan janse in 't velt. 20 mei 1568

no. 110 folio XLVIII verso schout cornelis hendrikse en heemraden pieter pieterse craendonck, japhet andriesse, joris damasse, cornelis pieterse den ouden en jan janse in 't velt beleggen een jaarlijkse losrente van veertien karoligulden, vijf stuivers en een blank op het gemene land van ijsselmonde ten bate van sebastiaan andriesse, heemraad. // 12 maart 1568

no. 111 folio XLIX recto adriaan ijmanse belast een stuk land van drie en een halve morgen met een jaarlijkse losrente van achttien karoligulden vijftien stuivers ten bate van adriaan dirkse fijck van hove. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten noorden de zes morgen, toebehorende de pastorie van ijsselmonde, ten zuiden de kolk, genaamd het bieskampje, ten westen de kolkwetering, ten oosten de zes morgen toebehorende aan de heer van merode, de heilige geest en de kerk te ijsselmonde. schout: cornelis hendrikse; heemraden: pieter pieterse craendonck, japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, cornelis pieterse den ouden, jan janse in 't velt ; 1568 {geen nadere datum}

no. 112 folio XLIX verso abraham janse te delft en gerard pieterse hagen, waarsman van smeetsland en klein nieuwland, vertegenwoordigende anthonis van ophem, karel van ophem en klaas van ophem, allen kinderen van wijlen engelbrecht van ophem, volgens volmacht afgegeven door burgemeester, schepenen en raad van de stad brussel op 20 november 1567, verkopen aan johan van merode, heer van merode, petersem, perwes etcetera en ambachtsheer van ridderkerk en ijsselmonde een vierdedeel in twintig morgen land, waarvan drie en een halve morgen kolkland, met nog een vierde deel van een huis, staande aan de dijk westwaarts van het zelfde land en het brouwhuis genaamd. Belendingen: aan de voorzijde de twintig morgen van willem blasius bouquet te dordrecht en adriaan dirkse fijck van hove te rotterdam, ten westen abraham janse te delft en gerard pieterse. voorts verkopen de gemachtigden eveneens aan johan van merode een achtste deel in twintig morgen land waarvan twee morgen uit kolkland bestaat, alsmede het achtste deel in een boomgaard en beteling in hetzelfde stuk land gelegen, om precies te zijn zowel in de twintigste als éénentwintigste hoeve van het oostambacht van ijsselmonde. schout: cornelis hendrikse; heemraden: pieter pieterse craendonck, japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, cornelis pieterse den ouden en jan janse in ’t velt; 1568 {geen nadere datum}

no. 113 folio L abraham janse, brouwer te delft en gerrit pieterse hagen, waarsman van smeetsland en klein nieuwland, vertegenwoordigende anthonis van ophem, meester karel van ophem en arend van ophem, allen kinderen van wijlen engelbrecht van ophem, volgens speciale volmacht daartoe verleend door burgemeester, schepenen en raad van de stad brussel, verkopen aan johan van merode zeven en een halve morgen land in ijsselmonde dat engelbrecht van ophem erfde van zijn tweede vrouw jonkvrouwe bethoudt van zwieten. het land is als volgt gekaveld: vijf morgen in de negentiende hoeve, zijnde een vierde deel van twintig morgen met een vierde deel van een huis, het brouhuis genaamd, met een vierde deel van de beteling en het geboomte, belend ten oosten willem blasius bouquet te dordrecht, ten westen adriaan dirkse fijck van hove te rotterdam en ook nog twee morgen in de twintigste hoeve, zijnde een achtste deel van twintig morgen, zijnde kolkland met daarbij een achtste deel van een boomgaard en andere beteling, belend ten oosten de voornoemde twintig morgen en ten westen de zes morgen, toebehorende de heer van merode en de heilige geest en de kerk van ijsselmonde. schout: cornelis hendrikse; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, cornelis pieterse de ouden, jan janse in 't velt, pieter pieterse craendonck; 23 februari 1568

no. 114 folio LI recto fenneke leendertse met haar voogd schout cornelis hendrikse verkoopt een huis, hof, beteling huisraad en inboedel aan haar zoon leendert hendrikse. het pand is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, op het dorp met daarvoor aan de noordzijde de dijk, aan de oostzijde sebastiaan willemse en aan de westzijde de boomgaard van fenneke leendertse. schout: cornelis hendrikse; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, cornelis pieterse den ouden, jan janse in 't veld, pieter pieterse craendonck; 20 januari 1568

no. 115 folio LI verso leendert hendrikse bekent schuldig te zijn aan zijn moeder fenneke leendertse een bedrag van vierhonderdvijftig karoligulden wegens de koop van een huis, hof, beteling, inboedel of huisraad staande op het dorp van ijsselmonde, buitendijks met aan de oostzijde sebastiaan willemse en aan de westzijde de boomgaard van fenneke leendertse. schout: cornelis hendrikse; heemraden: japhet andriesse, sebastiaan andriesse, joris damasse, cornelis pieterse den ouden, jan janse in 't veld, pieter pieterse craendonck; 20 januari 1586

no. 116 folio LII recto quirien janse verkoopt aan heiltje willemse, weduwe van jacob gijsbertse bezemer twee hond land gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in het oude land en in een stuk grond van acht hond, belend ten zuiden fop klaasse van driel, ten noorden pieter willem geesense, ten oosten het oude dijkje en ten westen pieter willemse. schout: pieter pieterse craendonck; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse den ouden, joris damasse, jan jansse in 't velt; 7 juli 1569

no. 117 folio LII recto (tweede stuk) matthijs franse belast de helft van negen hond land met een obligatie van tweeënzeventig karoligulden ten bate van adriaan quiriense

no. 118 folio LII verso adriaan quiriense verkoopt aan matthijs franse de helft van negen hond land, gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in de achttiende hoeve, groot twintig morgen, belend ten oosten jan elantse te dordrecht en ten westen adriaan janse. heemraad: japhet andriesse. // geen datum

no. 119 folio LIII recto hendrik frederikse uit het land van kleef, omtrent emmerik, belast een vijfdedeel van vijf morgen land met een jaarlijkse losrente van zes karoligulden. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van twintig morgen waar jan janse in 't velt thans op woont, belend ten oosten de weduwe en erfgenamen van cornelis sandelingen in den haag, ten westen adriaan dirkse fijck van hove. verder genoemd in deze akte: dirk back, johan back en reijnout back. schout: pieter pieterse craenendonck; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse den ouden, 22 juni 1569// op 22 februari 1581 heeft jan janse in't velt deze rentebrief afgelost in presentie van pieter pieterse craenendonck.

no. 120 folio LIII verso cornelis adriaanse goossens te barendrecht verkoopt aan pieter jacobse bezemer te ridderkerk twee morgen drie hond land gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in de eerste hoeve, groot twintig morgen en de waterkering genaamd, belend ten oosten 't willaarts- of oostdijkje en ten westen dirk costense van alkemade in den haag. schout: pieter pieterse craenendonck; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse den ouden, pouwels matthijsse, fop dirkse, joris damasse en jan janse in 't velt; 7 juli 1569

no. 121 folio LIIII recto adriaan quiriense verkoopt aan matthijs fransse de helft van negen hond land die hij doorverkoopt aan johan willemse boucquet. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in de achttiende hoeve, groot twintig morgen, zijnde het land waar matthijs fransse thans op woont, belend ten oosten johan elantse te dordrecht, ten westen adriaan janse. schout: adriaan ijmanse; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pouwels matthijsse, joris damasse, jan janse in 't velt. 1569 {geen nadere datum}

no. 122 folio LIIII verso cornelis jacobse, man en voogd van elizabet janse en haaske ravense van slingelandt verkopen gezamelijk aan herman hendrikse verbies te dordrecht een zestiende deel in zeven en een halve morgen land, gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in het oude land, in een stuk grond van zeven en een halve morgen, reeds toebehorende aan diezelfde herman verbies, belend ten noorden de weduwe en erfgenamen van meester hypolytus, president in 't hof te utrecht en ten zuiden dirk ............. in smeetsland. schout: adriaan ijmanse; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pouwels matthijssen, joris damasse, jan janse in 't velt. 22 november 1569

no. 123 folio LV recto adriaan ijmanse verkoopt aan pouwels matthijssen drie morgen en drie hond land gelegen in 't oostambacht van ijsselmonde in een stuk land van vijf morgen, belend ten noorden de zes morgen toebehorende de pastorie te ijsselmonde, ten zuiden die culck genaamd dat bijeskampken, ten noorden de zes morgen toebehorende die kerk heilige geest te ijsselmonde met de heer van merode en ten westen de kolkwatering. het land is belast met verschillende losrenten. in dit verband worden nog genoemd de kerk, wijlen jacob anthoenisse en adriaan dirkse fijck van hove te rotterdam en pouwels matthijsse. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse de ouden, fop dirkse, joris damasse, jan janse in 't velt; 8 februari 1569

no. 124 folio LV verso elijsabeth de jonge, weduwe van meester hypolytus persijn, in leven president te utrecht, bijgestaan door haar voogd matthijs benninck, machtigt nicolaas van dam en diens zoon zegelijn van dam om een stuk land van dertien morgen te verkopen aan meester jacob boll, haar schoonbroeder, ontvanger generaal van de beden over holland. het land is gelegen in het oude land in het oostambacht van ijsselmonde. het is elijsabeth toegevallen door overlijden van haar vader meester jan de jonge. belendingen: ten zuiden herman van der bijes te dordrecht met dirk cornelisse in barendrecht en met jacob willemse in smeetsland, ten noorden adriaan adriaanse blijenburch, schout van dordrecht, ten westen de hordijk of watering, ten oosten het oude dijksken. schout: joris damasse; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pouwels matthijssen, pieter pieterse cranendonck, jan janse in 't velt. 13 maart 1570

no. 125 folio LVI verso adriaan ijmanse verkoopt aan jochem adriaanse een huis eb bergruimte, schuren beteling en geboomte in het oostambacht van ijsselmonde aan de westzijde van het oude dorp, belend ten oosten aart dirkse timmerman, ten westen het huis en erf waar adriaan hermanse thans op woont. schout: joris damasse; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse den ouden, fop dirkse en pouwels matthijsse, pieter pieterse cranendonck en jan janse in 't velt. 1570 {geen nadere datum}

no. 126 folio LVII recto femmeke lenertse weduwe van adriaan huibrechtse vergezeld door haar voogd adriaan janse, wonende in het brouwhuis, belast het huis genaamd "weesel" met een hypotheek van honderd en elf karoligulden ten bate van frederik ottse, rentmeester van de heer van merode. 10 juli 1570

no. 127 folio LVII verso govert lenertse belast een huis staande op het dorp ijsselmonde aan de oostzijde van het kerkhof ten bate van frederik ottse, rentmeester van johan van merode, ambachtsheer van ijsselmonde met een losrente van achtendertig karoligulden en tien stuivers. hij is het geld schuldig omdat zijn vader, lenert janse borg stond bij de koop van tienden door jan jacobse en hij, govert lenertse die schuld te zijnen laste genomen heeft.

no. 128 folio LVII verso tweede stuk pieter jacobse bezemer wordt genoemd bij een transactie met twee en een halve morgen land. 19 april 1571 na pasen.

no. 129 folio LVIII recto francois de bruijloire, gemachtigd door de kinderen van reijmer back, met name dirk back, joris back, reijmond back en mijntje back alsmede door heinrick fredericks als man en voogd van ............. back allen wonende in het land van cleeff, verkoopt vijf morgen land met een deel van een huis, bergruimte en beteling aan jan janse in 't velt. deze neemt te zijnen laste een losrente van zes karoligulden per jaar waarop gerrit van nispen te dordrecht aanspraak maakt. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve land van twintig morgen, waar jan janse in 't velt op woont, belend ten oosten de weduwe en erfgenamen van meester cornelis sandeling te den haag en ten westen adriaan dirkse fijck van hove te rotterdam. schout: joris damasse; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pouwels matthijsse, pieter pieterse cranendonck. 30 februari 1570

no. 130 folio LIX recto jan janse in 't velt, heemraad, belast vijf morgen land met een jaarlijkse losrente van vier en zestig pond ten bate van de kinderen van reijnder back. het land is gelegen in de negende hoeve van het oostambacht van het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten de weduwe en erfgenamen van meester cornelis sandeling in den haag en ten westen meester adriaan dirkse fijck van hove te rotterdam. schout: joris damasse; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pouwels matthijssen, pieter pieterse craendonck; 1 maart 1571

no. 131 folio LIX verso wouter anthonisse (twee hond), dirk wouterse (één hond tien roeden), jan heinrikse als man en voogd van marieke wouterse (één hond tien roeden) en anna wouterse (veertig roeden), verkopen de achter hun naam vermelde hoeveelheid grond aan pieter wouterse. het land is gelegen in het oude land in het oostambacht van ijsselmonde in een stuk land van elf hond waar pieter wouterse zelf de rest, te weten één morgen veertig roeden, in bezit, belendende ten oosten, noorden en zuiden de weduwe en erfgenamen van sebastiaan andriesse en ten westen willemke janse en herman tonisse te dordrecht. het land is belast met een losrente van zes karoligulden waarop cornelis de croe te dordrecht aanspraak op maakt. schout: joris damasse; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pouwels matthijsse, pieter pieterse craendonck, jan janse in 't velt. 29 maart 1570

no. 132 folio LX cornelis adriense goossen ................ pieterke pieterse verkoopt aan pieter janse bezemer enig land gelegen in de waterkering in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten de oostdijk en ten westen dirk costense van alckemade te den haag. schout: joris damasse; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pouwels matthijsse, pieter pieterse craendonck, jan janse in 't velt. 1571 {geen nadere datum}

no. 133 folio LX verso schout joris damasse verkoopt aan sasbout boeckelse, burgemeester der stad delft, drie morgen en drie hond land gelegen in de negende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde waar joris damasse thans op woont, belend ten oosten meester jacob bol in den haag en het oude mannenhuis te dordrecht, ten westen de weduwe en erfgenamen van meester cornelis sandeling in den haag. het land is belast met twee losrenten. de ene van zes karoligulden waarop adriaan adriaanse smeeges alias jan gat aanspraak maakt, de andere eveneens zes karoligulden op naam van claasken rokense te dordrecht. schout: joris damasse; heemraden: japhet andriesse, wouter pieterse den ouden, fop dirkse, pouwels matthijssen, pieter pieterse craendonck, jan janse in 't velt. 21 juni 1571

no. 134 folio LXI verso aeltje cornelisse, weduwe van jop heinrickse met cornelis pieterse den ouden, haar zoon en voogd in dezen verkoopt aan jochem willemse bouquet te dordrecht de helft van negen hond land gelegen in de achtste hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, waar matthijs franse en adriaan janse sorch thans op wonen, belend ten oosten johan elantse te dordrecht en ten westen adriaan janse in 't brouwhuis te ijsselmonde. schout: joris damasse; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pouwels matthijsse, pieter pieterse craendonck, jan janse in 't velt. 29 juni 1571

no. 135 folio LXII cornelis pieterse den jongen verkoopt aan cornelis pieterse den ouden, zijn broer, twee morgen land gelegen in de zevende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, waar cornelis pieterse den ouden thans op woont, belend ten oosten adriaan dirkse fijck van hove te rotterdam, ten westen het oude mannenhuis te dordrecht. het land is belast met een jaarlijkse losrente van zes karoligulden waarop de erfgenamen van wijlen cornelis klaasse van driel te dordrecht aanspraken maken en die cornelis pieterse den ouden tot zijn last genomen heeft. schout: joris damasse; heemraden: japhet andriesse, fop dirkse, pouwels matthijsse, pieter pieterse craendonck, jan janse in 't velt; 13 maart 1572.

no. 136 folio LXII verso wouter anthonisse verkoopt aan pieter wouterse, zijn zoon, drie morgen land gelegen in 't oude land van het oostambacht van ijsselmonde, belend ten westen het pastorieland, ten oosten het zelfde pastorieland, genoemd het sanctuarium, ten zuiden huig pieterse aan de hordijk, ten noorden het oude dijkje. het land is belast met een jaarlijkse losrente waar de heilige geest van de grote kerk te dordrecht aanspraak op maakt. schout: joris damasse; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pouwels matthijsse, pieter pieterse craendonck, jan janse in 't velt. 13 maart 1571

no. 137 folio LXIII recto heemraad cornelis pieterse den ouden belast twee morgen land met een jaarlijkse losrente van twaalf karoligulden. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in de zevende hoeve, belend ten oosten adriaan dirkse fijck van hove te rotterdam, ten westen het oude mannenhuis te dordrecht. schout: joris damasse; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse den ouden, pieter pieterse craendonck, jan janse in 't velt. 1 september 1571

no. 138 folio LXIII verso cornelis pieterse den jongen aan de hordijk belast twee morgen land met een jaarlijkse losrente van negen karoligulden waarop de vier kinderen van klaas cornelisse van driel te rotterdam, te weten, klaaske klaasse, neeltje klaasse, cornelia klaasse en niesje klaasse, aanspraak maken. het land is gelegen in het oude land van het oostambacht van ijsselmonde, in een stuk grond van vier morgen, genaamd de grote geer, belend ten oosten pieter willem goossense, ten westen het sanctuarium, toebehorende aan de pastorie van ijsselmonde, ten zuiden huig pieterse en ten noorden het oude dijkje. schout: joris damasse; heemraden: japhet andriesse, cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pouwels matthijsse, pieter pieterse craendonck, jan janse in 't velt; 4 januari 1571//NB. : op 7 mei 1642 wordt deze rentebrief gelost door pieter ploenen en vervolgens gecasseerd door schout/secretaris pieter van golen.

no. 139 folio LXIIII recto lenert sebastiaanse, pauwels adriaanse als man en voogd van hendrikje sebastiaanse, gerrit pieterse als voogd van het achtergebleven weeskind van sebastiaan pieterse verkopen aan pieter pieterse cranendonck, schout, een huis met bergruimte, schuren en beteling, gelegen in 't oostambacht van ijsselmonde aan de hordijk, aan de westzijde van de dijk komende vooraan de smeetslandse onderdijk, binnendijks belend ten noorden willem franse, ten zuiden de weduwe van adriaan thonisse en ten noorden jan joosten. plaatsvervangend schout: cornelis pieterse; heemraden: fop dirkse, maarten pieterse, jan janse in 't velt; 30 april 1575

folio LXIIII verso LEEG

no. 140 folio LXV simon janse, quirien janse, jan janse, huig janse, adriaan adriaanse coninck als man en voogd van leentje janse en vervangende de andere medezusters en erfgenamen van wijlen adriaan janse bekennen dat jan janse, hun jongste broer, alleen bedeeld is met het sterfhuis van adriaan janse, mede omvattende elf hond en vijftig roeden land, gelegen in 't oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten meester adriaan blijenburg, ten westen en zuiden fop klaasse van driel, schout te ridderkerk, ten noorden het oude dijkje. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, geen jorisse. 12 april 1575

no. 141 folio LXV verso de kinderen van geerlof thoenisse contra philips geerlofse anthonis geerlofse voor hemzelf en als voogd van het weeskind van wijlen dirk geerlofse, lenert hendrikse als man en voogd van anna geerlofse, sebastiaan witte als man en voogd van margriet geerlofse, bekennen tezamen dat philips geerlofse is bedeeld met tien morgen land en een half huis op het land genaamd het brouwhuis. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, jan janse in 't velt. 3 juni 1575

no. 142 folio 66 recto en verso jacob sanderse als man en voogd van elizabeth zoetemanse verkoopt aan jacob adriaanse een huis met beteling, strekkende van de gaweg zuidwaarts tot de voorwetering, belend ten westen adriaan jacobse, ten westen pieter clemense, hij koopt het land zoals dat voorheen door andries klaasse en zijn vader en door pieter gerritse bezeten en gebruikt is geweest, met nog twee hond eigen land, mede gelegen in 't oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten het oude dijkje, ten westen de erfgenamen van wijlen meester huig van den eijnden te delft, het land is belast met een losrente van drie karoligulden, waarop de erfgenamen van meelis adriaanse te rotterdam aanspraak maken. schout: pieter pieterse cranendonck heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijssen, maarten pieterse, geen jorisse, jan janse in 't velt; 21 juni 1576

no. 143 folio 66 verso en LXVII recto govert lenertse bekent schuldig te zijn aan allard harpertse de somma van vierhonderd karoligulden wegens de koop van een huis, sint joris genaamd, gelegen aan de oostzijde van de kerkstraat, belend ten oosten 't huis van adriaan florisse. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, geen jorisse, jan janse in 't velt. 1577 {geen nadere datum}

no. 144 folio LXVII verso allard harpertse verkoopt aan govert lenertse een huis staande binnendijks op 't dorp ijsselmonde aan de oostzijde van de kerkstraat, belend ten oosten adriaan florisse. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, geen jorisse, jan janse in 't velt. 9 april 1577 na pasen

no. 145 folio LXVIII recto schout pieter pieterse, de heemraden jan janse, cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, geen jorisse en pieter wouterse, bode sebastiaan willemse en secretaris pieter hendrikse, hernieuwen hun ambtseed in handen van ambachtsheer johan van merode.

no. 146 folio LXVIII recto (tweede stuk) jochem adriaanse verkoopt aan wit louwerse een huis met betelinge, belast met een losrente van van zes karoligulden, te lossen met de zestiende penning. het huis staat in het oostambacht van ijsselmonde, aan de westzijde van 't dorp, belend ten oosten jan bastiaanse timmerman en ten westen huis en erf toebehorende de weeskinderen van adriaan harmense. schout: pieter pieterse cranendonk; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels thijssen, maarten pieterse, geen jorisse, pieter wouterse, jan janse in 't velt. 8 november 1577

no. 147 folio LXVIII verso (tweede stuk) en f olio LXIX recto (eerste stuk) jan adriaanse, vervangende zijn broeder en als voogd van adriana janse, dirk dirkse, clement jacobse, vervangende zijn andere mede-erfgenamen van dingena janse, verkopen aan boudewijn janse een huis met beteling, staande buitendijks aan de oostzijde van 't dorp ijsselmonde, belend ten oosten clement jacobse timmerman, ten westen geen janse. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, pieter wouterse, jan janse in 't velt; 23 mei 1583

no. 148 folio LXIX recto (tweede stuk) fop klaasse van driel, schout van ridderkerk, verkoopt aan huig pieterse van cranendonck twee en een halve morgen land, gelegen in het oude land van het oostambacht van ijsselmonde, belend ten zuiden: meester adriaan van blijenburg, ten noorden huig pieterse van cranendonck met de weeskinderen van sebastiaan andriessen en hendrik de raat en ten westen en oosten jan janse in 't velt. schout: pieter pieterse (cranendonck); heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pouwels matthijssen, maarten pieterse, geen jorisse, pieter wouterse, jan janse in 't velt. 28 november 1579

no. 149 folio LXIX verso (tweede stuk) philips geerlofse verkoopt aan huig pieterse cranendonck anderhalve morgen land gelegen in 't oostambacht van ijsselmonde, in de negentiende hoeve, waarvan tien morgen de heer van merode met de weduwe van geert hermense toebehoort en de andere 10 morgen philips geerlofse voornoemd, belend ten oosten johan willemse bouquet, ten westen dirk fijck van den hove, ten zuiden de gemenelands molenvliet. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels matthijssen, maarten pieterse, geen jorisse, pieter wouterse, jan janse in 't velt; 28 november 1579

no. 150 folio LXX verso adriaan adriaanse, als man en voogd van klaasje pieters, voor hemzelf en voor pieter pieterse, zijn zwager, die hij uitgekocht heeft uit de erfenis van neeltje klaasse, zijn moeder, verder nog jan foppense als voogd van 't weeskind van hendrik foppense en neeltje klaasse, marieke hendrikse genaamd, verkopen een huis met erf, boomgaard en beteling aan pieter jorisse linnewever {de akte wordt niet voltooid en is met enkele wilde strepen doorgehaald}

no. 151 folio LXXI recto adriaan adriaanse, man en voogd van klaasje pieterse en voor pieter pieterse, zijn zwager die hij uitgekocht heeft uit de erfenis van neeltje klaassen, zijn moeder, verder nog jan foppense, voogd van het weeskind van hendrik foppense en neeltje klaassen, marieke hendrikse genaamd, verkopen aan pieter jorisse linnewever een huis met erf beteling en boomgaard, voormalig eigendom van neeltje klaassen. het huis staat op het dorp ijsselmonde, belendende ten oosten de oude molensteeg, ten westen de boomgaard van klaas jacobse, ten zuiden de zes morgen toebehorende de kerk en de heilige geest van ijsselmonde met de heer van merode en ten noorden de onderrijweg van de zeedijk. schout: pieter pieterse cranendonck heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, geen jorisse, pieter wouterse, jan janse in 't velt // 9 juni 1580

no. 152 folio LXXI verso en LXXII recto govert lenertse verkoopt aan pauwels mathijsse een huis en erf dat hij geërfd heeft van zijn vader lenert janse. het huis staat op 't dorp ijsselmonde, belend ten oosten cornelis pieterse wagemaker, ten westen de kerkstraat, ten zuiden de watergang tussen het erf van het huis enerzijds en het kerkhof anderzijds en ten noorden de onderrijweg van de zeedijk. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: pieter wouterse, jan janse in 't velt. 28 november 1579

no. 153 folio LXXII verso wouwerik van drenckwaert, heer van giessenburg, verkoopt aan arend wouterse tien morgen land in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve land van twintig morgen, gemeen liggende met de heer van giessenburg, de dertiende hoeve of jan oomshoeve genaamd, belend ten oosten dirk fijck van der hove, willem michielse te delft en job wouwerik van drenckwaert. schout: pieter pieterse van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, geen jorisse, pieter wouterse, jan janse in 't velt. 6 maart 1580

no. 154 folio LXXIII recto (tweede stuk) hendrik helijasse de raedt, man en voogd van hillegond cornelisse van driell verkoopt aan huig pieterse van cranendonck zeven morgen en twee hond land, gelegen in het oude land van het oostambacht van ijsselmonde, in een stuk land van zeventien morgen waar huig pieterse zelf op woont en gemeen met diezelfde huig pieterse en de weeskinderen van sebastiaan andriesse, belend ten zuiden meester adriaan van blijenburg, ten noorden marijcken danielse, weduwe van aart janse de coeninck en pieter wouterse met zijn weeskinderen en ten noorden de erfgenamen van teunis cornelisse van driell en ten westen de hordijk. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pouwels mathijssen, maarten pieterse, geen jorisse, pieter wouterse, jan janse in 't velt // 29 april 1580

no. 155 folio LXXIIII recto rentebrief van huig pieterse contra huig cool huig pieterse van cranendonck belast een stuk land van zeven morgen en twee hond met een jaarlijkse losrente van vierentwintig karoligulden, te lossen met de zestiende penning. het land is gelegen in het oude land van het oostambacht van ijsselmonde in een weer van zeventien morgen waar huig pieterse zelf op woont, gemeen met huig pieterse en de weeskinderen van bastiaan andriesse, belend ten zuiden meester adriaan van blijenburg, ten noorden marijcken danielse, weduwe van aart janse de coninck en pieter wouterse met zijn weeskinderen, ten oosten teunis cornelisse van driell ten westen de hordijk. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, wouter pieterse, geen jorisse, pieter wouterse, jan janse in ’t velt ; 2 mei 1580// op 16 november 1606 heeft huig pieterse cranendonck deze brief afgelost en is deze gecasseerd in bijzijn van schout jan jansse in 't velt en 't volle college van heemraden.

no. 156 folio LXXV recto (tweede stuk) hendrik de raadt contra huig pieterse hendrik helijasse de raadt vrijwaart zeven morgen en twee hond land die hij bij akte van 29 april 1580 aan huig pieterse heeft verkocht. hij stelt tot waarborg een perceel van vijf mogen land gelegen in de zevende hoeve, waar cornelis pieterse den oude op woont, belend ten oosten dirk fijck van der hove met de heer van giessenburg, ten westen het oude mannenhuis van dordrecht met meester jacob boll. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: jan janse in 't velt, cornelis pieterse den oude, fop dirkse, pouwels mathijsse, geen jorisse, maarten pieterse, pieter wouterse; 29 mei 1580

no. 157 folio LXXV jacob sanderse contra lenert lenertse jacob sandelincxe als man en voogd van elizabeth zoetemanse verkoopt aan lenert lenertse timmerman vijf morgen en één hond land gelegen in 't oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van vijfentwintig morgen, genaamd de eerste hoeve of de waterkering. elizabet zoetmanse heeft het land geërfd van haar vader zoeteman adriaanse, belend ten oosten het oude dijkje en ten westen pauwels van alckemade. schout: pieter van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, geen jorisse, pieter wouterse, jan janse in 't velt. 21 juni 1580

no. 158 folio LXXVI (tweede stuk) lenert lenertse contra jacob sanderse; lenert lenertse timmerman bekent schuldig te zijn aan jacob sandelincxse de somma van elfhonderdtwintig karoligulden ter zake van de koop van vijf morgen en één hond land die hij hieronder verbindt. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, geen jorisse, pieter wouterse, jan janse in 't velt. 21 juni 1580

no. 159 folio LXXVII recto jan gijsbrechtse contra bouwe ariaanse; johan gijsbrechtse als man en voogd van margrieta harmense van der bijes verkoopt aan boudewijn adriaanse zeven morgen drie hond land gelegen in 't oude land van ijsselmonde in de tweede hoeve, belend ten zuiden pieter van driel en willem pieterse van cranendonck, ten noorden meester jacob boll en dirk cornelisse, ten oosten het oude dijkje, ten westen dirk cornelisse. margrieta harmense van der bijes erfde het land van haar vader. schout: pieter van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, geen jorisse, pieter wouterse, jan janse in 't velt; 9 juni 1580

no. 160 folio LXXVII verso (tweede stuk) LXXVIII recto; boudewijn adriaanse belast zeven morgen drie hond land met een jaarlijkse losrente van vijfenveertig karoligulden zes stuivers en een oortje, te lossen met de zestiende penning te bate van johan gijsbrechtse, poorter van de stad dordrecht. het land is gelegen in de tweede hoeve van het oude land in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten zuiden pieter van driel te haarlem, willem pieterse van cranendonck, ten westen meester jacob boll en dirk cornelisse, ten oosten het oude dijkje, ten westen dirk cornelisse. schout: pieter van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, geen jorisse, pieter wouterse, jan janse in 't velt. // 21 juni 1580//op 25 februari 1610 wordt de helft van deze rentebrief afgelost. in dit verband worden genoemd: japhet lenertse, hendrik pieterse cranendonck en catrina geeritse, weduwe van lenert japhetse. op 8 januari 1615 lost hugo pieterse cranendonck de rest van deze rentebrief af aan handen van herman hallings in presentie van schout pieter dirkse en lenert janse zoetentijt en japhet lenertse.

no. 161 folio LXXVIII verso pauwels mathijsse contra mijnheere van merode; pauwels mathijsse, heemraad, verkoopt aan johan van merode petersem perweijs, ambachtsheer van ridderkerk en ijsselmonde, een erf destijds gekocht van govert lenertse, belend ten oosten cornelis pieterse wagemaker. schout: pieter van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, maarten pieterse, geen jorisse, pieter wouterse, jan janse in 't velt// 21 juni 1580

no. 162 folio LXXIX recto lenert cornelisse contra bastiaan bastiaanse; lenert cornelisse te barendrecht verkoopt aan sebastiaan bastiaanse drie hond vijfenzeventig roeden land gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in de eerste hoeve genaamd de waterkering, belend ten oosten het oude dijkje, ten westen de weduwe en erfgenamen van dirck van alckemade in den haag. schout: pieter van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, pieter wouterse, jan janse in 't velt, geen jorisse. 10 mei 1581

no. 163 folio LXXIX verso (tweede stuk); LXXX recto wit louwense contra pieter hendrikse ; witte louwers uit barendrecht verkoopt aan pieter hendrikse drie morgen en drie hond land in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten noorden de zeven en een halve morgen pastorieland, ten zuiden de kerkput of kolk, genaamd "het bieskampje", ten oosten de heer van merode met de kerk en de heilige geest van ijsselmonde en ten westen de kolkwatering. het land is belast met een losrente van twintig stuivers waarop de kerk van ijsselmonde aanspraak heeft en nog een losrente van achttien karoligulden en vijftien stuijvers per jaar, waarop dirk fijck van hove te rotterdam aanspraak heeft. schout: pieter pieterse; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, pieter wouterse, geen jorisse, jan janse in 't velt. 10 mei 1581

no. 164 folio LXXX verso goossen thoenisse contra dirk fijck goossen thoenisse timmert zijn huis op een stuk dijk dat hij heeft aangenomen van dirk fijck van den hove. het stuk dijk is gelegen in het dorp ijsselmonde op de uitvangdijk van de vijftien morgen vijftig roeden land gelegen in de zesde hoeve waarvan de rest toebehoort aan wouwerik van drenckwaart, heer van giessenburg en belend het huis genaamd "de gulden wagen". op goossen thoenisse rust de verplichting het stuk grond te onderhouden volgens de richtlijnen van dijkgraaf en hoogheemraden. schout: pieter pieterse {cranendonck}; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, pieter wouterse, geen jorisse, jan janse in 't velt. 30 juni 1581

no. 165 folio LXXXI recto (tweede stuk) cornelis sandeling contra pieter wouterse; cornelis sandeling, procuratie hebbende van zijn zuster liedewij sandeling en johan boot, man en voogd van josine sandeling, allen kinderen en erfgenamen van wijlen meester cornelis sandeling, in leven secretaris van den hove van holland, verkopen aan pieter wouterse een hoeve land van twintig morgen met het huis, bergruimte, schuren, boomgaarden, betelingen en bepotingen, gelegen in 't oostambacht van ijsselmonde, zijnde de tiende hoeve, waar pieter wouters thans op woont, belend ten oosten kinderen en erfgenamen van wijlen meester huig van den eijnden, ten westen dirk fijck van den hove en jan janse in 't velt. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden:cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, geen jorisse, jan janse in 't velt. 30 juni 1581

no. 166 folio LXXXII recto/verso; folio LXXXIII recto

rentebrief pieter wouterse contra dirk fijck; pieter wouterse, heemraad belast een hoeve land van twintig morgen met een losrente van zevenendertig gulden en tien stuivers af te lossen met de zestiende penning. het land, waar pieter wouterse zelf op woont, is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten michiel van den eijnden met zijn zuster, ten westen dirk fijck met jan janse in 't velt. het land is het voormalig eigendom van meester cornelis sandeling in den haag. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, geen jorisse, jan janse in 't velt. 1 juli 1581

no. 167 folio LXXXIII recto (tweede stuk) pieter franse contra dirk fijck; pieter franse, burger en poorter der stad rotterdam, curator van de goederen van zijn broer jan franse, verkoopt aan dirk adriaanse fijck van der hove te rotterdam een zevende deel in negen morgen land, gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in de elfde hoeve, waar jan janse in 't velt thans woont, belend ten oosten pieter wouterse, ten westen dirk fijck van der hove. schout: pieter pieterse van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, pieter wouterse, geen jorisse, jan janse in 't velt. 19 augustus 1581

no. 168 folio LXXXIIII recto harmen oom en adriana oom contra jan harmense; harmen harmense oom, oud twintig jaren en adriaan van moesijenbrouck, burger en poorter der stad dordrecht, gemachtigde van herman oom en adriana oom volgens de procuratie verleden voor notaris carel de hughues, openbaar notaris bij zijne majesteits geheime raad, op verzoek van meester cornelis oom, raad ordinaris in den hove van holland, residerende te utrecht, oom en voogd van harman oom en adriana oom nagelaten kinderen van herman harmense oom en catrijna van moesijenbrouck zijn zwager ten einde aan jan harmense te verkopen vijf morgen land gelegen in 't oostambacht van ijsselmonde in de zeventiende hoeve, gemeen liggende met de kinderen van jan klaasse en de kerk van ridderkerk, belend ten oosten de kerk en het heilige geestland van ijsselmonde, ten westen johan boucquet, gemeen liggende met de erfgenamen van wijlen jan elantse en de kerk van ridderkerk, een en ander geschiedende in presentie van anthonij driesch, deurwaarder van de rekenkamer te utrecht en jan pieterse, bode van de hove van holland, eveneens te utrecht. schout: pieter pieterse cranendonck. heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieters, pieter wouters, geen jorisse, jan jansse in 't velt; 10 augustus 1581

no. 169 folio LXXXV verso ; schuldbrief pieter wouterse contra cornelis sandeling; pieter wouterse, heemraad, bekent schuldig te zijn aan cornelis sandeling, johan boot en liedewij sandeling, kinderen en erfgenamen van wijlen meester cornelis sandeling, de somma van 3300 guldens ter zake van koop van een hoeve land van twintig morgen zoals eerder vastgelegd bij akte van 30 juni 1581. schout: pieter pieterse van cranendonck. heemraden: cornelis pieters, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, geen jorisse; 30 juni 1581

no. 170 folio LXXXVI verso adriaan van der mijle en cornelia van loo, geassisteerd door jonkheer cornelis van der mijle haar oom en voogd komen een grondruil overeen. adriaan van der mijle verkrijgt een vierde deel in een hofstede van dertig morgen, de hoge werf genaamd, waarvan hij reeds het overige drie-vierde deel bezit. cornelia van loo ontvangt daarvoor in ruil vier morgen land gelegen in het verenambacht en drie morgen en drie hond land in oud barendrecht, deze percelen worden thans gepacht door ploen adriaanse. de hoge werf was voorheen eigendom van cornelia's vader arend van der mijle. bij de grondruil wordt advies ingewonnen bij cornelis harmense van naarden, rekenmeester van de grafelijkheid van holland, gemachtigd door boudewijn van loo, cornelia's oom en voogd. schout: pieter pieterse van cranendonck; heemraden: fop dirkse, maarten pieterse, pieter wouterse, jan janse in 't velt. 18 september 1581

no. 171 folio LXXXVIII jan harmense belast vijf morgen land met een huis, bergruimte en schuur, gelegen in de zeventiende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde met een jaarlijkse losrente van achttien gulden ten bate van lenaertje huijgense, weduwe van adriaan lenaartse, poorteresse der stad rotterdam te lossen met een twaalfde penning. het land ligt gemeen met johan elantse en de kerk van ridderkerk, belend ten oosten de kerk en heilige geest van ijsselmonde, ten westen johan boucquet. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, pieter wouterse, geen jorisse, jan janse in ’t velt; 5 april 1582

no. 172 folio LXXXIX ploen dirkse te smeetsland verkoopt aan willem pieterse van cranendonck zeven morgen drie hond land gelegen in het oude land van het oostambacht van ijsselmonde in de eerste hoeve, met aan de oostzijde het gehucht zevenbergen. het land ligt gemeen met pieter van driel, belend ten zuiden het oude dijkje, ten noorden boudewijn adriaanse en dirk cornelisse, ten oosten zevenbergen, ten westen de hordijk. schout: pieter pieterse van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, pieter wouterse, geen jorisse, jan janse in 't velt. 10 mei 1582

no. 173 folio LXXXIX verso; XC recto. joris jorisse voois met zijn huisvrouw elijzabeth hendrikse verkopen aan hendrik helijasse de raadt een huis en hof genaamd "de gulden wagen", belend ten oosten de kerkstraat, ten westen goossen thoenisse. schout: pieter pieterse van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, pieter wouterse, geen jorisse, jan janse in 't velt. 10 juli 1582

no. 174 folio XC verso pieter wouterse, heemraad, belast twintig morgen land gelegen in de tiende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde met een jaarlijkse losrente van vijfentwintig karoligulden per jaar ten bate van dirk adriaanse fijck van den hove te rotterdam. belendingen: ten oosten michiel van den eijnde en jan jorisse, ten westen dirk adriaanse fijck van den hove en jan janse in 't velt. schout: pieter pieterse van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, jan janse in 't velt, geen jorisse. {geen datum}

no. 175 folio XCI verso adriaan anthoenisse van driell en anthoenis geenen, man en voogd van pietertje cornelisse van driel verkopen aan cornelis anthoenis lodewijkse, schout van adriaan-pieters-ambacht de helft van drie morgen en een halve hond gelegen in 't oostambacht van ijsselmonde, in 't oude land, waar cornelis thoenisse nog een vierde deel in heeft en het andere vierde deel toebehoort aan hendrik de raadt, belend ten oosten het oude dijkje met de weeskinderen van pieter jacobse bezemer en fop klaasse van driel, ten zuiden de weeskinderen van pieter jacobse bezemer ende jan janse in 't velt, ten westen huig pieterse, ten noorden jan janse in 't velt met de weeskinderen van cornelis pieterse de jonge. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, pieter wouterse, geen jorisse, jan janse in ’t velt; 30 februari 1583

no. 176 folio XCII verso ploentgen klaasse, weduwe van adriaan jacobse met pieter victor haar voogd en jacob adriaanse en klaas adriaanse, voogden over de onmondige weeskinderen van wijlen jacoba adriaanse en adriana adriaanse en het weeskind van ploentgen klaasse en adriaan jacobse, haar vader, verkoopt aan geerit adriaanse het halve huis, hof, erf en beteling waar geerit adriaanse zelf op woont. geerit adriaanse heeft de helft van dit huis in 1572 van zijn vader adriaan jacobse gekocht. het huis staat in 't oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten klaas adriaanse, ten westen jacob adriaanse. schout: pieter pieterse van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, pieter wouterse, geen jorisse, jan janse in 't velt. 30 februari 1583

no. 177 folio XCIII recto jan harmense waarborgt het huis waar hij thans in woont en waarop de erfgenamen van jan elantse aanspraken zouden kunnen doen gelden met vijf morgen land door hem van harmen oem en adriana ooms gekocht. schout: pieter pieterse van cranendonck; heemraden: jan janse in 't velt, cornelis pieters, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieters, geen jorisse, pieter wouterse. 30 februari 1583

no. 178 folio XCIII verso lenaart lenaartse, timmerman en jacob adriaanse als man en voogd van marigje lenaartse, erfgenamen van lenaart vrancken, timmerman zaliger verkopen aan nicolaas adriaanse een huis, hof en erf met beteling en heining waar klaas adriaanse thans op woont, staande in 't oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten lenaart lenaartse en ten westen gerrit adriaanse. schout: pieter pieterse van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, pieter wouterse, geen jorisse, jan janse in 't velt. 16 maart 1583

no. 179 folio XCIII johan van paffenrode als man en voogd van elijzabet van der eijnden verkoopt aan jan jorisse vijf morgen land gelegen in de negende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde waar jan jorisse thans zelf op woont, belend te oosten het oude mannenhuis te dordrecht met de kinderen van meester jacob boll in den haag en ten westen pieter wouterse, heemraad. schout: pieter pieterse van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, pieter wouterse, geen jorisse, jan janse in 't velt. 16 maart 1583

no. 180 folio XCIIII verso johan van paffenrode als man en voogd van elijzabet van den eijnden heeft vijf morgen land verkocht aan jan jorisse (zie akte no. 179). dit land was door meester hugo van der eijnden, elijzabets vader gekocht van joris damasse terwijl het toen nog belast was met een jaarlijkse losrente van twaalf karoligulden, waarop adriaan fijck van der hove te rotterdam aanspraken maakte. deze losrente wordt thans door jan jorisse overgenomen en verbonden op drie hond land gelegen in de derde hoeve van 't oostambacht van ijsselmonde, thans in gebruik bij robbrecht lenaartse. schout: pieter pieterse van cranendonck ondertekend door johan van paffenrode; 16 maart 1583

no. 181 folio XCV recto adriaan dirkse droogen en adriaan janse, meesters van het oude mannenhuis te dordrecht verkopen aan juffrouw catharina de jonge, weduwe van meester jacob boll, in zijn leven ontvanger generaal van holland te den haag, tien morgen land met de helft van een huis, bergruimte, bomen en betelinge in de achtste hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, gemeen met juffrouw catharijna de jonge, belend ten oosten de kinderen en erfgenamen van cornelis klaasse van driel en cornelis pieterse den ouden, ten westen michiel van der eijnden en jan joorisse. schout: pieter pieterse van cranendonck heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, maarten pieterse, pieter wouterse, geen jorisse, jan janse in 't velt; 13 juni 1583

no. 182 folio XCVI jonkheer johan van der mijle verkoopt aan zijn broer adriaan van der mijle een vierde deel in een hofstede of woning van dertig morgen land met bergruimte, boomgaard en beteling, genaamd "de hoge werf" zoals dat werd nagelaten door hun vader arend van der mijle en gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten de weduwe en erfgenamen van willem michielse te delft en ten westen de kerk en het heilige geestland te ijsselmonde. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: pauwels mathijsse, pieter dirkse verschoor, jan janse in 't velt; 23 juni 1583

no. 183 folio XCVI philips geerlofse verkoopt aan huig pieterse cranendonck, voogd van marijcken andriesse, laatstelijk weduwe van gerrit pieterse cranendonck twee morgen en drie hond min drie roeden land, gelegen in de negentiende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde toebehorende aan de heer van merode met de weduwe van gerrit hermanse. de ene helft of tien morgen belendende ten oosten philips geerlofse met de heer van merode en de weduwe van gerrit hermanse, ten westen dirk fijck van den hove, ten zuiden huig pieterse en ten noorden de gemeenlandse kolkkade. het land is belast met een jaarlijkse losrente van zes karoligulden te lossen met de zestiende penning waarop jan andriesse te zwijndrecht aanspraak maakt. schout: pieter pieterse van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, pieter wouterse, pieter dirkse, lenaart japhetse, jan janse in 't velt; 14 januari 1584

no. 184 folio XCVII marijcken andriesse, vertegenwoordigd door haar voogd huig pieterse cranendonck, legt nadere verklaring af over de wijze van kaveling van het land dat zij blijkens aktenummer 183 heeft gekocht van philips geerlofse. schout: pieter pieterse cranendonck heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, pieter wouterse, lenaart japhetse, pieter dirkse, jan janse in 't velt. 14 januari 1584

no. 185 folio XCVII recto (tweede stuk) jacob adriaanse verkoopt aan pieter stevense een erf liggende in 't oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten jacob adriaanse, ten westen pieter pieterse en strekkende van de dijk of de gaweg tot aan de voorwatergang. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pauwels mathijsse, pieter wouterse, pieter dirkse, lenert japhetse, jan janse in 't velt; 14 juni 1585

no. 186 folio XCIX recto LEEG

no. 187 folio XCIX verso sasbout boeckelse van der burch te delft verkoopt aan jan jorisse zeven morgen land met huis of half huis, bergschuren, boomgaard en beteling, gelegen in de negende hoeve in het oostambacht van ijsselmonde waar jan jorisse thans op woont en zoals het verdeeld en gekaveld is na het overlijden van michiel van den eijnden, belend ten oosten juffrouw catherijna de jonge, weduwe van meester jacob boll en ten westen pieter wouterse, heemraad. schout: pieter pieterse van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, pieter wouterse, pieter dirkse, lenert japhetse, jan janse in 't velt; 14 juni 1585

no. 188 folio C recto schuldbrief jan joris damasse contra sasbout boeckelse; johan joris damasse belast zeven morgen land gelegen in de negentiende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde op een schuld van twaalfhonderdzestig karoligulden. belendingen: ten oosten juffrouw catherijna de jonge, weduwe van meester jacob boll, ten westen pieter wouterse, heemraad. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, pieter wouterse, pieter dirkse, lenert japhetse, jan janse in 't velt; 14 juni 1585

no. 189 folio CI recto (tweede stuk) philips geerlofse verkoopt zes morgen en drie roeden land aan cornelis pieterse wagemaker. het land is gelegen in de negentiende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde belend ten oosten johan boucquet en in de achttiende hoeve aan de westzijde de heer van merode met juffrouw adriana van zwieten, strekkende van de zeedijk zuidelijk tot aan de viereneenhalve hond van marijcken andriesse, weduwe van gerrit pieterse en vandaar verder zuidwaarts in de boezem of kolk op gelijke breedte de reesloot volgende. schout: pieter pieterse van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pauwels mathijsse, pieter wouterse, pieter dirkse, lenert japhetse, jan janse in 't velt. 1586 {geen nadere datum}

no. 190 folio CII recto en verso hendrik cleijsse de raadt verkoopt aan niesje cornelisse van driel, weduwe van cornelis anthoenisse loijcx en haar zoon en voogd anthoenis cornelisse een vierde deel van drie morgen anderhalve hond land, gelegen in het oude land van het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten het oude dijkje met de weeskinderen van pieter jacobse bezemer en fop klaasse van driel, ten zuiden de weeskinderen van pieter jacobse bezemer en jan janse in 't velt en de weeskinderen van cornelis pieterse de jonge met de grote geer. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, pieter wouterse, pieter dirkse verschoor, lenert japhetse, jan janse in 't velt. 20 september 1587

no. 191 folio CIII recto pieter van driel te haarlem belast zeven morgen tien hond land met een jaarlijkse losrente van tienhonderd en vijftig gulden het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in een hoeve van vijftien morgen gemeen met willem pieterse cranendonck, zijnde de eerte hoeve in het oude land. daarnaast belast hij nog een stuk land tegen dezelfde losrente, groot tien hond en vijftig roeden, gelegen in een stuk land van drie en een halve morgen in het oude land, gemeen met het weeskind van neeltje cornelisse, waar goossen cornelisse tegenwoordig gebruiker van is. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: jan janse in 't velt, pieter wouterse, lenert japhetse. // 15 april 1587

no. 192 folio CIII verso willem barthouts procuratie hebbende van johan sijmonse te amsterdam die op zijn beurt weer gevolmachtigd is door klaasje sijmonse te amsterdam, weduwe van johan adriaanse cant als momber en voogd van haar weeskind, belast de helft van negen morgen anderhalve hond land met een jaarlijkse losrente van twaalf karoligulden ten bate van willem cornelisse de jonge te dordrecht. het land is gelegen in de achttiende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, gemeen liggende met de erfgenamen van dirkje barthouts en johan boucquet, belend ten oosten johan elandse, ten westen cornelis pieterse wagemaker en huig pieterse. op het land rust reeds een losrente van twaalf gulden waarop cornelis bouwense te den briel aanspraak maakt. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: pauwels mathijsse, pieter wouters, pieter dirkse verschoor en jan janse in ’t velt; 7 juni 1587

no. 193 folio CIIII verso johan harmense belast vijf morgen land met een jaarlijkse losrente van 24 karoligulden ten bate van catherina van blijenburch, weduwe van johan elands, poorter van dordrecht. het land is gelegen in de vijftiende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, waar jan harmense thans op woont en gemeen met de weduwe en de erfgenamen van johan elandse en de kerk van ridderkerk, belend ten oosten de kerk en heilige geest van ijsselmonde, ten westen johan boucquet. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, paulus mathijsse, pieter wouterse, pieter dirkse verschoor, lenert japhetse, jan janse in 't velt. 14 november 1587

no. 194 folio CVI joos struuijnck man en voogd van juffrouw anna coppier van calslagen en vervangende zijn zwager meester joachim giellis als man en voogd van juffrouw cornelia coppier van calslagen, procuratie hebbende van jonkheer jacob van egmond, heer van kenenburg, die jonkheer jacob van wijngaarden vervangt die mede voogd is over jacob coppier van calslagen de simpele en onbedaarde, cornelis coppier van calslagen en willem coppier van calslagen allen kinderen en erfgenamen van wijlen jonkheer jacob coppier van calslagen en zijn vrouw jonkvrouw maria van zwieten, voorts procuratie hebbende van jonkheer johan van der kammen, rekenmeester in holland, man en voogd van jonkvrouwe margrieta coppier van calslagen, allen erfgenamen van wijlen adriana van zwieten, verkoopt aan pauwels mathijssen, heemraad, twee morgen drie hond land, gelegen in de twintigste hoeve in 't oostambacht van ijsselmonde, gemeen met de heer van merode en dirk fijck van den hove, waarvan twee morgen liggen in de kolk, belend ten oosten de heer van merode met pieter dirkse verschoor en ten westen de heer van merode met de kerk en de heilige geest van ijsselmonde en de kolk of kerkput. schout: pieter pieterse van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pieter wouterse, lenert japhetse, pieter dirkse verschoor, jan janse in 't velt. 18 november 1588

no. 195 folio CVII recto (tweede stuk) willem adriaanse voor hemzelf en procuratie hebbende van klaas janse als man en voogd van aafje adriaanse te gorkum, verkoopt aan pieter hendrikse, secretaris een huis, erf en huisraad staande in 't dorp ijsselmonde, belend ten oosten de kerkstraat, ten westen het huis van adriaan jacobse, schoolmeester, ten zuiden de gemenelands watergang en ten noorden de gaweg of ondervoet van de dijk. schout: pieter pieterse van cranendonck. heemraden: cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pauwels mathijsse, pieter wouterse, lenert japhetse, pieter dirkse verschoor, jan janse in 't velt. 17 maart 1588

no. 196 folio CVII verso (tweede stuk) lenert lenertse, timmerman belast drie en een halve morgen land met een jaarlijkse losrente ten bate van johan adriaanse als voogd over het weeskind van wijlen maartje adriaanse, genaamd adriaan cornelisse. het land is gelegen in de eerste hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, ook wel genoemd de waterkering, belend ten oosten het oostdijkje of de

waterkering tussen ridderkerk en ijsselmonde en ten westen de weduwe en erfgenamen van dirk van alkemade. schout: pieter pieterse van cranendonck. heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, pieter wouterse, pieter dirkse verschoor, lenert japhetse, jan janse in 't velt. 1588 {geen nadere datum}

no. 197 folio CIX pieter sebastiaan andriesse verkoopt aan huig pieterse cranendonck drie morgen en drie hond land gelegen in de hoefslag in het oostambacht van ijsselmonde gemeen met huig pieterse, adriaantje sebastiaan andriesse en de armen van ijsselmonde, belend ten zuiden jacob muijs, baljuw van zuid-holland en cornelis van blijenburg, ten noorden cornelis moesienbroek en pieter wouters, ten oosten de weduwe van cornelis anthonisse loijcx, ten westen de hordijk. schout: pieter pieterse van cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pauwels mathijsse, pieter wouterse, pieter dorkse verschoor, lenert japhetse, jan janse in 't velt. 22 maart 1588

no. 198 folio CIX verso johan van einden, burger te dordrecht verkoopt aan jan janse in 't velt, heemraad, twee morgen drie hond land gelegen in het oostambacht van ijsselmonde in de elfde hoeve, gemeen met jan janse in 't velt, dirk fijck van den hove en johan paulij, belend ten oosten pieter wouterse,ten westen dirk fijck van den hove. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pieter wouterse, lenert japhetse, pieter dirkse verschoor; 17 juli 1588

no. 199 folio CX verso pauwels mathijssen, heemraad, verkoopt aan jan janse in 't velt, heemraad, twee morgen land, gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in het oude land, zijnde de helft van een hoeve genaamd "de grote geer", belend ten zuid-zuid-oosten niesje cornelisse van driel, weduwe van cornelis anthonisse loijcx, ten westen de weeskinderen van cornelis pieterse de jonge, ten noorden het oude dijkje. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pieter wouterse, lenert japhetse, pieter dirkse verschoor; 17 juli 1587

no. 200 folio CXI recto fop klaasse van driel, schout en dijkgraaf van ridderkerk verkoopt aan jan janse in 't velt één morgen land gelegen in 't oostambacht van ijsselmonde, in 't oude land, in de vijfde hoeve, belend ten oost-zuid-oosten jan janse in 't velt, ten noord-noord-westen de weduwe en weeskinderen van pieter jacobse bezemer, ten zuid-zuid-westen niesje cornelisse van driel, ten noord-noord-oosten het oude dijkje. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pieter wouterse, lenert japhetse, pieter dirkse verschoor; 22 juni 1587

no. 201 folio CXII recto; a) philips geerlofse verkoopt aan cornelis pieterse, wagemaker, zes morgen, drie roeden land. b) cornelis lenertse bruijnen uit barendrecht, man en voogd van jannigje gendtse verkoopt aan cornelis pieterse, wagemaker, twee morgen drie hond min drie roeden land dat hij heeft verworven bij overlijden van marieke andriesse, de moeder van zijn echtgenote. c) huig pieterse cranendonck verkoopt aan cornelis pieterse, wagemaker, anderhalve morgen land. -- in totaal beslaan deze drie partijen tien morgen land, gelegen in de negentiende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, strekkende vanaf de zeedijk of ondervoet zuidwaarts, door de kolk of boezem tot de gemeenlandse molenvliet aan het oude dijkje, belend ten oosten, johan dirk clementse boucquet, ten westen de heer van merode met pieter dirkse verschoor. op het land rust een losrente van vierentwintig karoligulden waarop jacob duijm of nu het armengasthuis te rotterdam aanspraak maakt. daarnaast loopt er op het zelfde stuk land nog een losrente van twaalf karoligulden waarop cornelis gerritse stoije aanspraak maakt. schout: pieter pieterse cranendonck heemraden: cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pieter wouterse, lenert japhetse, jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor. 6 april 1589

no. 202 folio CXIII recto / verso sebastiaan pieterse bijll verkoopt aan jacob adriaan jacobse een morgen land gelegen in de derde hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, gemeen met bastiaan pieterse, adriaan van beaumont, sebastiaan bastiaanse en jonkheer jan van paffenrode, belend ten oosten de weduwe en erfgenamen van dirk van alkemade, ten westen de weduwe en erfgenamen van dirk berentse met willem frans molen. schout: pieter pieterse cranendonck heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pieter wouterse, lenert japhetse, jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor. 18 februari 1589

no. 203 folio CXIIII recto cornelis willemse olieslager, man en voogd van maria hendrikse besemer te dordrecht, verkoopt aan lenert japhetse acht hond land gelegen in de tweede hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, gemeen met de weduwe en erfgenamen van dirk van alckemade en de kinderen en erfgenamen van juffrouw van lier en sebastiaan bastiaanse. cornelis willemse olieslager is het voormelde land toegevallen bij overlijden van heijltje jacob huijbrechtse, grootmoeder van zijn vrouw. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pieter wouterse, jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor. 6 april 1589

no. 204 folio CXIIII verso en CXV recto / verso joos struuijnck, man en voogd van juffrouw anna coppier van calslagen en vervangende zijn zwager meester joachim giellis als man en voogd van juffrouw cornelia coppier van calslagen, procuratie hebbende van jonkheer jacob van egmond, heer van kenenburg, vervangende jonkheer jacob van wijngaarden, voogd over jacob coppier van calslagen de simpele en onbedaarde, cornelis coppier van calslagen en willem coppier van calslagen allen kinderen en erfgenamen van jonkheer jacob coppier van calslagen, echtgenoot van maria van zwieten en mede procuratie hebbende van jonkheer johan van der kammen, rekenmeester in holland, als man en voogd van jonkvrouw margrieta coppier van calslagen, allen erfgenamen van juffrouw adriana van zwieten, verkoopt aan pieter dirkse verschoor vijf morgen land, gelegen in de negentiende hoeve van 't oostambacht van ijsselmonde, gemeen met de heer van merode, belend ten oosten cornelis pieterse, wagemaker, ten westen de heer van merode met dirk fijck van den hove en de weduwe van pauwels mathijsse, strekkende van de berm van de zeedijk zuidwaarts door de kolk of boezem tot aan het oude dijkje. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pieter wouterse, lenert japhetse, jan janse in 't velt. 18 september 1588

no. 205 folio CXV verso (tweede stuk) damas wouterse barthouts, ambachtsheer van sandelingenambacht, gevolmachtigd door arend wouterse barthouts, zijn broer, poorter van dordrecht, bij akte, opgemaakt door notaris hermanus spiegel te dordrecht in bijzijn van hugo huigense cooll en pieter janse van oerle, beiden wonende te dordrecht, verkoopt aan lenert japhetse, heemraad, tien morgen land in de dertiende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, genaamd de jan ooms hoeve, gemeen met juffrouw geertruid ooms, weduwe van adriaan adriaanse van moesienbroek, belend ten oosten dirk fijck van den hove, ten westen de weduwe en erfgename van willem michielse te delft. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pieter wouterse, jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor. 20 november 1589

no. 206 folio CXVII verso lenert japhetse belast twee morgen land met een jaarlijkse losrente van vijfentwintig karoligulden ten bate van de weduwe van jacob jacobse duijn te rotterdam. het land is gelegen in 't oostambacht van ijsselmonde in de dertiende hoeve , genaamd de jan ooms hoeve, gemeen met juffrouw geertruid ooms, weduwe van adriaan van moesienbroek, belend ten oosten dirk fijck van den hove en aan de westzijde de weduwe en erfgenamen van wijlen willem michielse te delft. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pieter wouterse, jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor. 20 september 1590

no. 207 folio CXVIII verso (tweede stuk) jan janse in 't velt, heemraad, belast zeven morgen drie hond land met een jaarlijkse losrente van achttien karoligulden ten bate van dieuwertje doenen, weduwe van jacob jacobse duijn te rotterdam. het land is gelegen in de elfde hoeve van 't oostambacht van ijsselmonde, gemeen met dirk fijck van den hove en johan paulij, waar jan janse in 't velt zelf op woont, belend ten oosten pieter wouterse, ten westen dirk fijck van den hove. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pieter dirkse verschoor, pieter wouterse, lenert japhetse, jan janse in 't velt. 20 februari 1591// op 23 september 1626 afgelost door cornelis janse in 't velt

no. 208 folio CXX recto margriete van culemborg en palland, echtgenote en gevolmachtigde van johan van merode petersen etcetera ambachtsheer van ijsselmonde, verkoopt aan pieter hendrikse, klerk van 't oostambacht van ijsselmonde, een erf met toebehoren, gelegen in 't dorp ijsselmonde, zoals zij dat eertijds verkregen heeft van wijlen pauwels mathijsse, belend ten oosten het erf en de schuur van cornelis pieterse, wagemaker, ten westen de kerkstraat, ten zuiden de watering tussen het erf en het kerkhof en ten noorden de heerenstraat of de gemene rijweg. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor. 20 februari 1591

no. 209 folio CXX rso (tweede stuk) pieter hendrikse, klerk van het oostambacht van ijsselmonde, belast een erf in het dorp ijsselmonde met een jaarlijkse losrente van zeven rijnse guldens ten bate van maria van culemborg en pallant, echtgenote en gevolmachtigde van johan van merode petersen etcetera, ambachtsheer van ijsselmonde. de belendingen van het erf: ten westen de kerkstraat, ten oosten het erf van cornelis pieterse, wagemaker, ten zuiden de gemenelandswatering tegen het kerkhof van ijsselmonde en ten noorden de gemenestraat. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor; 20 februari 1591

no. 210 folio CXXI verso (tweede stuk) cornelis willemse olijslager, man en voogd van maria hendrikse bezemer te dordrecht, verkoopt acht hond land aan lenert japhetse, heemraad. het land is gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, in de tweede hoeve, gemeen met de weduwe van dirk van alckemade en sebastiaan bastiaanse en de kinderen en erfgenamen van juffrouw van lier, belend ten oosten de eerste hoeve, genaamd de waterkering, ten westen jonkheer johan van paffenrode, sebastiaan bastiaanse en sebastiaan pieterse bijll. maria hendrikse bezemer heeft het land verworven door overlijden van de weduwe heiltje jacob gijsbrechtse, haar grootmoeder. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pieter wouterse, jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor; 6 april 1589

no. 211 folio CXXII verso/CXXIII recto jacob goverts, burger te dordrecht, als oom en voogd van de weeskinderen van dirk huibrechtse en magdalena willemse, met name willem dirkse, rochus dirkse, adriaan dirkse en jannigje dirkse, welke laatste mede compareert, verkoopt aan dirk clementse één morgen vijf hond land. bovendien verkoopt johan brouwer, voogd van beatrix cornelisse en jannigje stevense en wonende te dordrecht, twee morgen, vier hond en vijfenzeventig roeden land aan diezelfde dirk clementse. het land is hen toegekomen door overlijden van dirkje barthoutse. het land is gelegen in de achtste hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, gemeen met johan boucquet en de kinderen en erfgenamen van dirkje barthoutse en dirk clementse, die daar thans zelf op woont evenals cornelis maartense. belendingen: ten oosten johan elandse en jan harmense, ten westen cornelis pieterse, wagemaker. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pieter wouterse, lenert japhetse, jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor. 25 april 1590

no. 212 folio CXXIII verso damas janse uit west-ijsselmonde verkoopt aan robrecht lenertse een huis, bergruimte, schuur en beteling gelegen aan de gemenelandsdijk en erf van nieuw reijerwaart, aan de hordijk buitendijks tussen de dijk en de kolkwatering aan 't noordeinde van de gemenelandskolk of griend aan 't zuideinde van de mond van de sluis van nieuw reijerwaart. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, pieter wouterse, lenert japhetse, jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor. 24 maart 1590

no. 213 folio CXXIIII dirk adriaanse fijck van den hove verkoopt aan hans clementse, burger en poorter van de stad rotterdam, zijn huis en erf staande te rotterdam aan de hoogstraat in 't oostvierendeel der stad. de koper belast daartoe zijn huis woning en twintig morgen land, gelegen in de twaalfde hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten dirk fijck van den hove en jan janse in 't velt, ten westen juffrouw geertruid ooms, weduwe van adriaan van moesienbroek en lenert japhetse. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, pieter wouterse, lenert japhetse, jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor; 3 maart 1592

no. 214 folio CXXV recto cornelis maartense belast een vierde deel van negen morgen en anderhalve hond land met een losrente van honderdvijfenzestig gulden ten bate van willem barthouts te gouda. cornelis maartense heeft dat stuk land kortelings in eigendom aangenomen. het is gelegen in de achttiende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, waar cornelis maartens zelf op woont, belend ten oosten johan elands en jan harmense, ten westen cornelis pieterse, wagemaker. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: fop dirkse, cornelis pieterse, lenert japhetse, jan janse in 't velt, pieter wouterse, pieter dirkse verschoor; 16 januari 1592

no. 215 folio CXXV verso en CXXVI recto ; dirk berentse (alias dirk adriaanse) en cornelis cornelisse post nemen zes morgen land (de helft van twaalf morgen) in bezit. het land is gelegen in de vierde hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten jonkheer johan van paffenrode, sebastiaan bastiaanse en sebastiaan pieterse bijl, ten westen johan boucquet en willem franse molen. het land heeft toebehoord aan margriete adriaanse, grootmoeder van dirk berentse en cornelis cornelisse post. pachter van het land is pieter stevense. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: jan janse in 't velt, cornelis pieterse den ouden, sebastiaan pieterse bijl. 31 mei 1592

no. 216 folio CXXVI verso en CXXVII recto gerard klaasse den bont en adriaan pieterse tromper, curatoren over de goederen van de kinderen van marietje cornelisse tromper nemen zes morgen land, de helft van twaalf morgen, in bezit. het land dat hen is nagelaten door margriete adriaanse, is gelegen in de vierde hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten jonkheer johan van paffenrode, sebastiaan bastiaanse en sebastiaan pieterse bijl, ten westen johan boucquet en willem franse molen. pieter stevense is pachter van het land. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse den ouden, jan janse in 't velt, sebastiaan pieterse bijl. 31 mei 1592

no. 217 folio CXXVII recto (tweede stuk) en CXXVII (verso) cornelis pieterse den ouden (heemraad) voor hemzelf en als voogd van ploen cornelisse, weeskind van zijn broer, hierbij mede aanwezig en pieter cornelisse dragen over aan johan adriaanse te barendrecht acht hond land die zijn vrouw beatrix pieterse geërfd heeft van haar ouders. het land, waar cornelis pieterse zelf op woont, is gelegen in de zevende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, gemeen met cornelis pieterse, het weeshuis te dordrecht en hendrik de raadt, belend ten oosten dirck fijck van den hove, ten westen de kinderen en erfgenamen van wijlen meester jacob boll. schout: pieter pieterse cranendonk; geen datum (zie ook volgend stuk)

no. 218 folio CXXXVIII recto jan adriaanse, pieter cornelisse, ploen cornelisse contra cornelis pieterse den ouden. johan adriaanse, wonende te barendrecht, man en voogd van beatrix pieterse, pieter cornelisse, ploen cornelisse, beide zonen en wettige erfgenamen van cornelis pieterse de jonge, verklaren dat cornelis pieterse den ouden, heemraad, alleen bedeeld is met zes morgen land en met de woning daar op staande, gelegen in de zevende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, gemeen met hendrik de raadt, het weeshuis te dordrecht, johan adriaanse en ploen cornelisse, belend ten oosten dirk fijck van den hove, ten westen de kinderen en erfgenamen van wijlen meester jacob boll. pieter cornelisse verklaart dat hij zijn oom cornelis pieterse den ouden verkocht heeft vier hond land eveneens gelegen in de zevende hoeve. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: fop dirkse, lenert japhetse, pieter wouterse, sebastiaan pieterse bijl, pieter dirkse verschoor, jan janse in 't velt. 9 december 1592

no. 219 folio CXXXVIII verso cornelis pieterse den ouden belast twee morgen land met een jaarlijkse losrente van achttien karoligulden ten bate van hendrik simonse van slingeland. het land is gelegen in de zevende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, gemeen met cornelis pieterse en hendrik de raadt, belend ten oosten dirk fijck van den hoven, ten westen johan boll. schout: pieter pieterse cranendonk; heemraden: fop dirkse, lenert japhetse, pieter wouterse, sebastiaan pieterse bijl, pieter dirkse verschoor, jan janse in 't velt; 9 december 1593

no. 220 folio CXL recto / verso johan adriaanse te barendrecht verkoopt aan cornelis pieterse den ouden, heemraad, vier hond land gelegen in de zevende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, gemeen met cornelis pieterse en de kinderen van wijlen beatrix cornelisse, ploen cornelisse en hendrik de raadt, belend ten oosten dirk fijck van den hove, ten westen johan boll. schout: pieter pieterse cranendonck. heemraden: fop dirkse, lenert japhetse, pieter wouterse, sebastiaan pieterse bijll, pieter dirkse verschoor, jan janse in 't velt. 9 december 1593

no. 221 folio CXLI recto / verso adriaan cornelisse te oost barendrecht, man en voogd van adriana sebastiaan andriesse verkoopt aan huig pieterse cranendonck drie morgen drie hond land gelegen in 't oostambacht van ijsselmonde in 't oude land, gemeen met huig pieterse en de armen van ijsselmonde, belend ten zuiden de kinderen en erfgenamen van jacob muijs, baljuw van zuid-holland en cornelis van blijenburg, ten noorden de kinderen en erfgenamen van wijlen cornelis van moesienbroek en pieter wouterse, ten oosten de weduwe en erfgenamen van cornelis thoenisse loijcx en ten westen de hordijk. schout: pieter pieterse cranendonck. heemraden: cornelis pieterse, fop dirkse, lenert japhetse, pieter wouterse, jan janse in 't velt, sebastiaan pieterse bijl, pieter dirkse verschoor; 13 juni 1594

no. 222 folio XCLI verso, CXLII recto pieter voppense, molenaar, bekent schuldig te zijn aan cornelis jacobse en willem jacobse, timmerlieden te schoonhoven, de somma van negenhonderd vijf en zeventig karoligulden, wegens de leverantie van een windkorenmolen. hij zal, te beginnen in 1595 steeds op sint jacobusdag, tweehonderd gulden betalen. borgen willem janse, molenaar en pauwels janse, voerman, beiden te schoonhoven. schout: pieter pieterse cranendonck. heemraden: jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor. 17 oktober 1594

no. 223 folio CXLII verso willem van melissant, hoge dijkheemraad van schieland, gevolmachtigde van jufrouw alijt van sonnevelt, weduwe van willem van loo, geassisteerd door adriaan van reijgersberg, haar neef en voogd en voorts jacob van reijgersberg last hebbende van zijn moeder catharina van sonnevelt, weduwe van diederik van reijgersberg en tenslotte adriaan van sonnevelt, hun broer en oom, allen residerende te leiden, verkoopt aan dirk fijck van den hove drie vierenzestigste deel in de visserij in de merwede, genaamd het keettenvroon, met haar schuttingen, strekkende van bolnessersluis tot voorbij de loeve voor rotterdam. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor, lenert japhetse, sebastiaan pieterse bijl. 16 februari 1595

no. 224 folio CXLIII recto (tweede stuk) jop boudewijnse verkoopt aan hendrik pieterse cranendonck drie morgen, vier hond en vijftig roeden land of wel de gerechte helft van zeven en een halve morgen in de tweede hoeve van het oude land in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten zuiden pieter van driell met aart ewoutse met de eerste hoeve, ten noorden de kinderen en erfgenamen van meester jacob bol, ten oosten het oude dijkje en ten westen boudewijn adriaanse met de andere gerechte helft van de zeven en een halve morgen zoals dat bouwe adriaanse als huwelijksgift is overgedragen door zijn vrouw. het land is belast met de helft van een jaarlijkse losrente van vijfenveertig gulden en zestien oortjes waar jan gijsbrechtse aanspraak op maakt. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: jan janse in 't velt, pieter wouters, pieter dirkse verschoor, cornelis pieterse, fop dirkse, lenert japhetse; secretaris: pieter hendrikse; 26 juni 1595

no. 225 folio CXLIIII recto / verso koopbrief pieter willemse te delft contra franck rijerse pieter willemse, koopman, burger en poorter te delft verkoopt aan franck reijerse van der burch, brouwer te delft tien morgen land, de helft van de veertiende hoeve met de helft van een huis, bergruimte, schuren, boomgaard en beteling, gemeen met franck reijerse van der burch, waar lenert japhetse thans op woont, gelegen in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten de kinderen en erfgenamen van wijlen adriaan van moesienbroek, ten westen lenert japhetse en de kinderen en erfgenamen van wijlen heer adriaan van der wijk. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: jan janse in 't velt, pieter wouters, pieter dirkse van der schoor, lenert japhetse, cornelis pieterse den ouden, fop dirkse, sebastiaan pieterse; 2 november 1595

no. 226 folio CXLV recto / verso koopbrief van pieter en ploen cornelisse contra dammas janse pieter cornelisse en ploen cornelisse, gebroeders, verkopen aan damas janse, wonende in 't westambacht van ijsselmonde, twee morgen land gelegen in het oude land van het oostambacht van ijsselmonde, belend ten zuiden de weduwe en erfgenamen van cornelis anthoenisse loijcxse in hendrik-ido-ambacht, ten noorden de gemeenlandseweg, genaamd het oude dijkje, ten oosten jan janse in 't velt, ten westen het pastorieland genaamd het sanctuarium, het land is belast met een losrente van negen rijnsguldens, te lossen met de zestiende penning waarop de kinderen van nicolaas van driel te rotterdam aanspraak maken. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: cornelis pieterse den ouden, pieter wouterse, pieter dirkse verschoor, lenert jahetse, fop dirkse, sebastiaan pieterse bijll, jan janse in 't velt. 17 juni 1595

no. 227 folio CXLV verso en CXLVI recto koopbrief sasbout van burg boeckels contra pieter pieterse cranendonck sasbout boeckelse van der burch verkoopt aan pieter pieterse cranendonck, schout, vier morgen land gelegen in de negende hoeve van 't oostambacht van ijsselmonde, belend ten zuiden aan de oostzijde de weduwe en kinderen van jacob boll, waar jan janse in 't velt en jan joostense thans wonen, ten westen pieter wouters, ten zuiden de gemeenlandseweg of kerkweg, genaamd het oude dijkje, ten noorden jan jorisse met de kerk van ijsselmonde. het land is belast met een jaarlijkse losrente van tien rijnsguldens, te lossen met de zestiende penning, waarop de weduwe van jonkheer pieter, heer van heerjansdam aanspraak op maakt. plaatsvervangend schout: jan janse in 't velt; heemraden: pieter wouterse, pieter dirkse verschoor, fop dirkse, lenert japhetse; 1500 {geen nadere datum}

no. 228 folio CXLVI verso giftebrief van flooris van wijngaarden contra nijcolaas jacobs jonkheer floris van wijngaarden passeert per giftebrief aan nicolaas jacobse een erf gelegen in het dorp ijsselmonde belend ten oosten het huis van pieter jorisse, linnewever, ten westen het huis en erf van klaas jacobse, ten zuiden de watering en ten noorden de dijkberm. een en ander blijkt uit een koopcedule van de vijfde april 1574 door floris van wijngaarden ondertekend tezamen met de getuigen pauwels mathijsse, heemraad, jan stevense, smit, en gillis cornelisse. floris van wijngaarden heeft het erf verworven door erfenis van zijn vader floris van wijngaarden, die het weer van zijn vader, heer joost van wijngaarden, ambachtsheer van ijsselmonde ontving. schout: pieter pieterse cranendonck. heemraden: jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor. 2 november 1597

no. 229 folio CXLVII recto / verso leendert japhetse presenteert een grondverkaveling van de dertiende hoeve in het oostambacht van ijsselmonde, de jan oomshoeve genaamd. de hoeve wordt in twee gelijke delen verdeeld door middel van palen die zijn geplaatst door de beëdigde landmeter cornelis jansse. lenert japhetse krijgt de oostelijke helft, de erfgenamen van adriaan adriaanse van moesienbroek de westelijke helft. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor. 27 december 1597

no. 230 folio CXLVII verso jannigje simonse, weduwe van cornelis pieterse den ouden, voormalig heemraad, vergezeld door lenert japhetse, haar voogd, verkoopt aan pieter wouterse, heemraad, vier hond land, gelegen in de zevende hoeve van het oostambacht van ijsselmonde, gemeen met jannigje simonse en hendrik de raadt en het weeshuis te dordrecht, belend ten oosten dirk fijck van den hove, ten westen de weeskinderen van jacob bol, jan janse in 't velt en jan jorisse. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: fop dirkse, lenert japhetse, sebastiaan pieterse bijll, jan janse in 't velt, pieter wouterse, pieter dirkse verschoor.

26 december 1597

no. 231 folio CXLVIII verso giftebrief bouwen adriaanse contra pieter andries walen; boudewijn adriaanse verkoopt aan pieter andriesse walen, burger en poorter der stad dordrecht, drie morgen, vier hond en vijftig roeden land, gelegen in de tweede hoeve in het oude land van het oostambacht van ijsselmonde, belend ten zuiden pieter van driel en aart ewoutse met de eerste hoeve, ten noorden de weduwe en erfgenamen van dirk cornelisse en pieter pieterse cranendonck, schout, ten westen de weduwe en erfgenamen van dirk cornelisse, ten oosten hendrik pieterse cranendonck. op het land rust de helft van een jaarlijkse losrente van vijfenveertig gulden, zes stuivers en een oortje, waarop jan gijsbrechtse aanspraak maakt. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: jan janse in 't velt, pieter wouterse, pieter dirkse verschoor, fop dirkse, lenert japhetse, sebastiaan pieterse bijll; 8 januari 1598

no. 232 folio CL recto / verso; CLI recto / verso pieter pieterse cranendonck belast vier morgen land met een jaarlijkse losrente van twintig gulden ten bate van het gemene land van smeetsland. het land is gelegen in de negende hoeve in het oostambacht van ijsselmonde, belend ten oosten jan janse in 't veld en jan jorisse, ten westen pieter wouterse, ten zuiden de gemeenlandseweg, genaamd het oude dijkje, ten noorden jan jorisse met de kerk van ijsselmonde. het land is reeds belast met een jaarlijkse losrente van tien gulden waarop de weduwe en erfgenamen van jonkheer pieter, ambachtsheer van heerjansdam, aanspraak maken. plaatsvervangend schout: jan janse in 't velt. heemraden: pieter wouterse, pieter dirkse verschoor, fop dirkse, lenert japhetse, sebastiaan pieterse bijll; 20 januari 1598

no. 233 folio CLI verso pieter andriesse walen, burger der stad dordrecht, verbindt drie morgen, vier hond en vijftig roeden land voor een schuld van zeshonderdzevenendertig karoligulden en tien stuivers aan boudewijn adriaanse. het land is gelegen in de tweede hoeve in 't oude land van het oostambacht van ijsselmonde, belend ten zuiden pieter van driel en aart ewoutse met de eerste hoeve, ten noorden de weduwe en erfgenamen van dirk cornelisse met pieter pieterse cranendonck, schout, ten westen de weduwe en erfgenamen van dirk cornelisse en ten oosten hendrik pieterse cranendonck. schout: pieter pieterse cranendonck; heemraden: jan janse in 't velt, pieter dirkse verschoor; 8 januari 1598

no. 234 ongenummerd één na laatste beschreven blad {pag. 160}

adriaan fijck van hove engelbert van ophem met sijn schoonsuster bij den selven moelen op een culck camp
                                                                            VII gulden

die selven ophem als voornoempt op dat ander culck camp bij den selven moelen mit adriaen janse
                                                                             XXII gulden

die weduwe van joost van wijngaarden 
                                                                             II caroligulden

frans andriesse tot dordrecht 
                                                                             II caroligulden

d'erfgenamen van willem bouwense 
                                                                            XII gulden

drenckwaert een carolijgulden thijelman

ooem tot schijdam een caroligulden

t saem op een erf (onopgelost)

verschenen bamisse

de weduwe en erfgenamen van meelis

andriesse tot rotterdam om een erfrent

verschenen sinte pieter (onopgelost)             XIIII gulden

etmondus mathijsse tot dordregt

losrent den penninck XIIII 

verschenen
petrij adiuncula                                 XII gulden

 

alle deese voorsegde goeden zijn geschiet

thijen stuivers voorden gulden

{ongedateerd}

 

no. 235 ongenummerd laatste beschreven blad

{achterzijde pagina 159}

clement clementse jonge, arij pouwels contra

de weduwe van pauwels mathijsse {ongedateerd}

--------------------

transcriptie beëindigd dinsdagmiddag 15 oktober 1996 - michel g.a. ball

Index op voornamen          NAAR BOVEN

 A B C D E
F G H I J
K L M N O
P Q R S T
 V W Z


...... jans 88

........ mathijssen 18

......... cleijse 21

.......... jansse 89

A                             TOP

Aafje adriaanse 195

Aaltje joost keijser 75, 78

Aaltje jop heinrikse 45

Aart dirkse, timmerman 125

Aart ewoutse 224, 231, 233

Aart janse de coninck 154, 155

Aart pieterse 3, 21, 25, 40

Abraham janse 112, 113

Adriaan adriaanse 150, 151

Adriaan (adriaanse) blijenburch 12, 24, 62, 89, 109, 124, 140

Adriaan adriaanse coninck 140

Adriaan adriaanse smeeges 133

Adriaan (adriaanse) van moesienbroek 168, 205, 206, 213, 225, 229

Adriaan albout 49

Adriaan anthoenisse van driell 175

Adriaan cornelisse 9, 196, 221

Adriaan cornelisse den deen 33

Adriaan dirkse 20, 70, 92, 211

Adriaan dirkse droogen 181

Adriaan (dirkse) fijck (van hove) 16, 31, 34, 36, 42, 44, 45,

48, 54, 58, 59, 60, 76, 96, 97, 102, 111, 112, 113, 119, 123, 129, 130, 135, 137, 180

Adriaan dirkse snijder 4

Adriaan florisse 143, 144

Adriaan geenen 6, 8

Adriaan gerritse van nispen 35, 75, 78, 82

Adriaan goossen 99

Adriaan harmense 125, 146

Adriaan hendrikse 96

Adriaan huijbrechtse 53, 126

Adriaan ijmanse 8, 13, 22, 29, 49, 72, 88, 94, 95, 103, 105,

111, 123, 125

Adriaan jacobse 106, 108, 142, 176, 195

Adriaan janse 11, 54, 89, 118, 121, 126, 134, 140, 181, 234

Adriaan janse sorch 134

Adriaan lenaartse 25, 171

Adriaan pieterse tromper 216

Adriaan quiriense 117, 118, 121

Adriaan thonisse 139

Adriaan van beaumont 202

Adriaan van blijenburg 148, 154, 155

Adriaan van der mijle 170, 182

Adriaan van der wijk 225

Adriaan van reijgersberg 223

Adriaan van sonnevelt 223

Adriaantje sebastiaan andriesse 197

Adriana 10

Adriana adriaanse 176

Adriana janse 64, 147

Adriana ooms 168, 177

Adriana sebastiaan andriesse 221

Adriana van zwieten 34, 189, 194, 204

Aeltje cornelisse 134

Aernt janse 50, 63

Aert pieterse 5

Agata jansdochter 20

Alijt van sonnevelt 223

Allard harpertse 143, 144

Alleman van ......... 1

Andries cl(e)ijssen (klaassen) 47, 108, 142

Andries cornelisse 13, 22

Anna coppier van calslagen 194, 204

Anna geerlofse 141

Anna wouterse 131

Anneke meijnerse 98

Anthoenis cornelisse (van driell) 154, 155, 190

Anthoenis geenen 175

Anthoenis wouterse 21

Anthonij driesch 168

Anthonis geerlofse 141

Anthonis jacobse 23

Anthonis van ophem 112, 113

Arend cornelisse 75, 78, 79

Arend jansse 50

Arend sandeling 77, 96, 97

Arend van der mijle 170, 182

Arend van ophem 113

Arend wouterse 153

Arend wouterse barthouts 205

Arij pouwels 235

 

B                            TOP

 

Bastiaan andriesse 71, 155

Bastiaan pieter jansse 101

Bastiaan willemse 32

Beatrix cornelisse 211, 220

Beatrix (beatus) pieterse 56, 217, 218

Berend pieterse 72

Bethoudt van zwieten 113

Boudewijn (bouwe) a(d)riaanse 159, 160, 172, 224, 231, 233

Boudewijn janse 147

Boudewijn van loo 170

Buijsen bevaert 1

 

C/K                         TOP

Carel de hughues 168

Catharina van sonnevelt 223

Catheri(j)na de jonge 181, 187, 188

Catherina van blijenburch 193

Catrijna van moesijenbrouck 168

Catrina geeritse 160

Claas cornelisse 12, 23, 24

Claas van spaandonck 7

Claasken rokense 133

Claes (cleijs) dirkse van driel 21

Clement clementse jonge 235

Clement jacobse 20, 147

Cornelia coppier van calslagen 194, 204

Cornelia klaasse 138

Cornelia van loo 170

Cornelis ........... 82

Cornelis moesienbroek 197, 221

Cornelis adriaanse 8, 32

Cornelis adriaanse goossens 120, 132

Cornelis (an)thoenis(se) lodewijkse (loijcx(se)) 175, 190, 197, 199, 221, 226

Cornelis bouwense 192

Cornelis bouwense vrijter 30

Cornelis claasse (cleijsse) (van driel) 15, 21, 135, 181

Cornelis coppier van calslagen 194, 204

Cornelis cornelisse 41, 53

Cornelis cornelisse post 215

Cornelis de croe 131

Cornelis de meije 72

Cornelis fransse 44

Cornelis gerritse steije (stoije) 54, 201

Cornelis harmense van naarden 170

Cornelis he(i)n(d)ri(k)(x)se 56, 70, 90, 100, 110, 114

Cornelis heinrick arentse 92

Cornelis jacobse 43, 122, 222

Cornelis janse in 't velt 207

Cornelis jansse 64, 229

Cornelis joostense 9

Cornelis klaasse van driel 135, 181

Cornelis leendertse 51

Cornelis lenertse bruijnen 201

Cornelis maartense 211, 214

Cornelis oom 168

Cornelis pieterse 2, 13, 57, 135, 145, 152, 161, 189,192,

201, 204, 208, 209, 211, 214

Cornelis pieterse den jonge(n) 56, 76, 135, 138, 175, 190, 199, 218

Cornelis pieterse den oude(n) 100, 110, 134, 135, 137, 156,

181, 217, 218-220, 230

Cornelis pieterse, wagemaker 36, 42

Cornelis (s)(z)andeling(en) 17, 44, 48, 58, 59, 80, 119, 130, 133, 165, 166, 169

Cornelis thoenisse meij 41

Cornelis van blijenburg 197, 221

Cornelis van buijesen van oostaden 52

Cornelis van der mijle 170

Cornelis van moesienbroek 221

Cornelis van snel 12

Cornelis willemse 8, 38, 69, 81, 84, 99

Cornelis willemse olieslager (olijslager) 203, 210

Cornelis willemse van driel 41

Cornelis willemse van stolk (stulck) 2, 53, 109

Cuijn jansse 89

D                           TOP

Damas janse 212, 226

Damas wouterse barthouts 205

Daniel oom lijarmanse 9

Diederik van reijgersberg 223

Dieuwertje doenen 207

Dingen jans(e) 29, 87, 88

Dingena janse 147

Dinij voppense 10

Dir(c)k (adriaanse) (andries(s)e) fijck (van) (den) (der) (hove) 13, 62, 94, 98, 149, 153, 156, 163-167, 174, 183, 194, 198, 204, 205-207, 213, 215, 218, 219, 220, 223, 230

Dir(c)k (costense) van al(c)kemade 104, 120, 132, 162, 196, 202, 203, 210

Dirick oem 1

Dirk back 119, 129

Dirk barense (berentse) 40, 49, 55, 107, 202, 215

Dirk bertelse 60

Dirk brusse 51

Dirk clementse 211

Dirk cornelisse 62, 69, 81, 84, 99, 124, 159, 160, 172, 231, 233

Dirk dirkse 147

Dirk florisse 81

Dirk geerlofse 141

Dirk huibrechtse 211

Dirk klaassen 83

Dirk sconsen 99

Dirk wouterse 131

Dirkje barthouts(e) 30, 192, 211

Drenckwaert 234

E                            TOP

E(ch)tmondus mat(t)hijsse(n) (beunk) 18, 28, 234

Elijsabeth de jonge 124

Elijzabet van (den)(der) eijnden 179, 180

Elijzabeth hendrikse 173

Elisabeth thoenisdochter 10

Elizabet janse 122

Eli(s)(z)abeth zoetemanse 142, 157

Engelbrecht (engelbert) van ophem 34, 112, 113, 234

F                            TOP

Femmeke (fenneke) le(e)n(d)ertse 114, 115, 126

Fijcken janse 64

Floris (oem) van wijngaarden 22, 228

Fop dirkse 145

Fop janse 10, 51

Fop (cleijsse(n)) (klaasse)(van driel) 21, 32, 62, 73, 89, 98, 102, 116, 120, 140, 148, 175, 190, 200

Franck reijerse van der burch 225

Francois de bruijloire 129

Frans adriaanse geenen 7

Frans andriesse 90, 234

Frans moelen 2

Frans van bronchorst 40

Frederik ottse 67, 95, 109, 126, 127

G                               TOP

Geen janse 147

Geen jorisse 86, 104, 145

Geerit (gerrit) adriaanse 176, 178

Geerlof (an)tho(e)nisse 30, 31, 34, 36, 37, 42, 141

Geert (gerrit) herm(a)(e)nse 149, 183

Geertruid ooms 205, 206, 213

Gerard klaasse den bont 216

Gerard pieterse hoeijer 112

Gerrit adriaanse 178

Gerrit pieterse 65, 139, 189

Gerrit pieterse cranendonck 183

Gerrit pieterse hagen 113

Gerritse jongejan van wels 1

Gijsbrecht back 9, 31, 34, 42, 58

Gijsbrecht janse 1

Gillis cornelisse 228

Goossen cornelisse 191

Goossen thoenisse 164, 173

Govert lenertse 127, 143, 144, 152, 161

Grietje adriaanse 55

Grietje ogiersdochter 11

H                             TOP

Haaske ravense van slingelandt 122

Hans clementse 213

Harmen (harmense) (oem)(oom) 73, 74, 168, 177

Heeltje jans 29

Heer van giessenburg 156

Heer van (merode) (petersem) 16, 20, 29, 93, 111, 123, 126, 149, 151, 163, 183, 189, 194, 201, 204

Heijltje jacob huijbrechtse 203

Heijman andriesse 90

Heiltje jacob gijsbrechtse 32, 210

Heiltje (heilken) jans 85, 88

Heiltje willemse 116

He(i)n(d)ri(c)k adriaanse (aertse) (andriesse) (ariense) 2, 15, 18, 22, 57, 63, 67, 72, 75, 78

Heinrick fredericks 129

Heinrick huigense 68

He(i)n(d)ri(c)k (f)(v)oppense 10, 150, 151

Henderik van merode 95

Hendrik (cleijsse) de raa(d)t 148, 156, 175, 190, 217-220, 230

Hendrik duijsse 109

Hendrik frederikse 119

Hendrik helijasse (de ra(a)(e)dt 154, 156, 173

Hendrik pieterse cranendonck 160, 224, 231, 233

Hendrik simonse van slingeland 219

Hendrikje sebastiaanse 139

Herm(a)(e)n ha(a)(e)c(h)(k)(s) (haaks) 12, 24, 71, 109

Herman h(a)(e)rm(a)(e)nse (oom) 73, 74, 168

Herman hallings 160

Herman (hermen) hendrikse verbi(j)es (van der bijes) 14, 57, 122, 124

Herman thomasse pieterburen 74

Herman tonisse 131

Herman willemse 32

Hermanus spiegel 205

Hillegond cornelisse van driell 154

Hugo (hui(ch)(g)) huigense cooll 155, 205

Huig janse 89, 140

Huig (hugo) pieterse (cranendonck) 24, 136, 138, 148, 149, 154-156, 160, 175, 183, 184, 192, 197, 201, 221

Hui(j)g (hugo) van den eijnden 49, 72, 74, 80, 106-108, 142, 165, 180

Huig willemse 68, 100

Huijg van dijmen 15

IJ                             TOP

IJden cornelisse 26, 86

IJden jacob anthoenisse 6, 8

IJsbrand fransen 48

J                              TOP

Jacob adriaan jacobse 202

Jacob adriaanse (andriesse) 106, 142, 176, 178, 185

Jacob antho(e)nisse 7, 85, 103, 123

(Meester) Jacob bol(l) 15, 124, 133, 156, 159, 160, 179, 181, 187, 188, 217, 218, 224, 227, 230

Jacob chijssen (gijsbertse) (bezemer) 76, 116

Jacob claasse 20

Jacob coppier van calslagen 194, 204

Jacob (jacobse) duijm (duijn) 31, 36, 54, 201, 206, 207

Jacob goverts 211

Jacob huijgense 11

Jacob janse 19

Jacob muijs 197, 221

Jacob queebel {coebel} 23

Jacob sandelincxe 157

Jacob sanderse 142, 157, 158

Jacob van egmond, heer van kenenburg 194, 204

Jacob van reijgersberg 223

Jacob van wels 30

Jacob van wijngaarden 194, 204

Jacob willemse 124

Jacoba adriaanse 176

J(oh)an adriaanse (andriesse(n)) 36, 54, 58, 147, 183, 196, 217, 218, 220

Jan bastiaanse 146

Jan de jonge 124

Jan jacobse de voogd 18

Jan (johan) elan(d)(t)se 9, 26, 30, 64, 118, 121, 134, 168, 171, 177, 192, 193, 211, 214

Jan foppense 150, 151

Jan franse 167

Jan gat 133

Jan gijsbrechtse 159, 224, 231

Jan gorissen 29

Jan govertse 13

Jan harmense 168, 171, 177, 211, 214

Jan he(i)n(d)ri(c)k(x)se (hendrikse) 10, 89, 96, 131

Jan jacobse 127

Jan janse 7, 89, 140, 145

Jan jans(s)e in 't velt 7, 58, 89, 96, 110, 119, 129, 130, 140, 145, 148, 165-167, 174, 175, 190, 198-200, 207, 213, 226, 227, 230, 232

Jan joosten(s)e 139, 227

Jan joris damasse 188

Jan jo(o)risse 39, 174, 179, 180, 181, 187, 227, 230, 232

Jan klaasse 168

Jan ooms (-hoeve) 205, 206, 229

Jan pieterse 168

Jan simonsse 96

Jan ste(e)nen(se), smit 83, 85, 88

Jan stevense 228

Jan thomassen 91

Jan van neeren (nerom) 18

Jan van paffenrode 202

Jan voppense 10

Jan voppense de jonge 10

Janneke meijnertse 66

Jannigje dirkse 211

Jannigje gendtse 201

Jannigje simonse 230

Jannigje stevense 211

Japhet andriesse 79, 94, 100, 110

Japhet lenertse 160

Jeorge dirkse bakker 50

Joachim giellis 194, 204

Job wouwerik van drenckwaert 153

Jochem adriaanse 125, 146

Jochem willemse bouquet 134

Johan adriaanse cant 192

Johan back 119

Johan boll 219, 220

Johan boot 165, 169

Johan (dirk clementse) boucquet 168, 171, 189, 192, 193, 201, 211, 215, 216

Johan brouwer 211

Johan gijsbrechtse 160

Johan harmense 193

Johan joris damasse 188

Johan paulij 198, 207

Johan sijmonse 192

Johan van der kammen 194, 204

Johan van der mijle 182

Johan van einden 198

Johan van merode (petersen) 94, 95, 112, 113, 127, 145, 161,

208, 209

Johan van paffenrode 179, 180, 210, 215, 216

Johan willemse bou(c)quet 121, 149

Jonkheer pieter 227, 232

Jonkvrouwe van bouchorst 22

Joos struuijnck 194, 204

Joost fijck 16, 31, 34

Joost florisse van wijngaarden 16

Joost keijser 50, 63

Joost reij(m)(n)boutse 62, 98, 101, 102

Joost van wijngaarden 228, 234

Jop boudewijnse 224

Jop cornelisse 96

Jop he(i)n(d)ri(c)kse (hendrikse) 22, 26, 134

Jop van teijlingen 52

Joris back 129

Joris damasse 39, 59, 60, 77, 80, 94, 100, 110, 133, 180

Joris damasse den ouden 17

Joris jorisse voois 173

Josine sandeling 165

Juffrouw van lier 203, 210

K                             TOP

Karel van ophem 112, 113

Klaas adriaanse 109, 176

Klaas cornelisse 26, 27, 33, 38, 40, 41, 43, 46, 49, 51, 52, 55, 56, 61, 65, 69, 72, 73, 84, 86

Klaas cornelisse pieterse 81

Klaas cornelisse van driel 138

Klaas jacobse 151, 228

Klaas janse 195

Klaas pieterse simonse 19

Klaas van ophem 112

Klaasje pieters(e) 150, 151

Klaasje sijmonse 192

Klaaske klaasse 138

Klaaske klaassen 77

Klaasken cornelisse 19, 49, 61

Knijriken voppense 10

L                               TOP

Le(e)n(d)ert hendrikse 114, 115, 141,

Le(e)n(d)ert janse (zoetentijt) 67, 127, 152, 160

Leentje derriks 37

Leentje janse 140

Len(aa)(e)rt lenaartse 7, 157, 158, 178, 196

Lena(a)(e)rt pieterse 3, 5, 19, 23, 25, 40, 49

Lenaart vrancken 178

Lenaert janse 10

Lenaertje huijgense 171

Lenert cornelisse 162

L(e)en(d)(aa)(e)rt (leendert) japhetse 7, 160, 203, 205, 206, 210, 213, 225, 229, 230

Lenert sebastiaanse 139

Liedewij sandeling 165, 169

Lijsbet dirk hendrikse 101

Lodewijk cornelisse 14, 57

Lourens (louris) van bronc(k)horst 3, 25, 27, 33, 55, 56, 65, 72, 73, 86, 104

Louris van swindrecht 5

M                              TOP

Maarten pieterse 145

Maartje adriaanse 196

Magdalena willemse 211

Margriet geerlofse 141

Margrieta coppier van calslagen 194, 204

Margrieta harmense van der bijes 159

Margriete adriaanse 215, 216

Margriete (Maria) van culemborg en palland(t) 208, 209

Maria hendrikse be(s)(z)emer 203, 210

Maria van zwieten 194, 204

Marieke andriesse 201

Marieke hendrikse 150, 151

Marieke wouterse 131

Marietje cornelisse tromper 216

Mari(g)(k)en jans(s)e 20, 89, 109

Marigje lenaartse 178

Marijcken andriesse 183, 184, 189

Marijcken danielse 154, 155

Mariken damasse 89

Mariken voppense 10

Mariken willemse 106

Matthijs benninck 124

Matthijs frans(s)e 117, 118, 121, 134

Meelis (meeuwis) adri(aa)(e)nse (andriesse) 4, 47, 92, 106, 108, 142, 234

Meester cornelis sandeling 129

Meester gijsbrecht back 26

Meester (hypolytus) (ijpolijten) (persijn) 57, 69, 81, 84, 122, 124

Meester wourick van steen 1

Meeus cornelisse 45

Meeus janse corencooper 5

Melchior van cuilenburg 107

Michiel van (den) (der) eijnde(n) 35, 166, 174, 181, 187

Michiel willemse 35

Mijntje back 129

N                             TOP

Neeltje adriaan dirkse 11

Neeltje cornelisse 191

Neeltje jans 29, 85

Neeltje klaasse(n) 138, 150, 151

Nicolaas adriaanse 178

Nicolaas jacobse 228

Nicolaas van dam 124

Nicolaas van driel 226

Niesje cornelisse van driel 190, 199, 200

Niesje klaasse 138

O         TOP                               

Ophem 234

P                              TOP

Pauwels adriaanse 139

Pauwels janse 222

Pauwels mathijsse(n) 145, 152, 161, 194, 199, 204, 208, 228, 235

Pauwels van alckemade 157

Philips geerlofse 141, 149, 183, 184, 189, 201

Pieter victor 176

Pieter adriaanse 13, 22

Pieter andriesse walen 231, 233

Pieter clemense 142

Pieter cornelisse 217, 218, 226

Pieter dirkse (verschoor) 36, 42, 160, 194, 201, 204

Pieter franse(n) 48, 167

Pieter gerits hendrikse 106

Pieter gerritse 142

Pieter gerritse lindzager 108

Pieter harmen pieterse 102

Pieter hendrikse 145, 163, 195, 208, 209

Pieter herrense de jonge 66

Pieter jacobse bezemer 107, 120, 128, 175, 190, 200

Pieter janse 12, 22, 67

Pieter janse bezemer 132

Pieter janse van oerle 205

Pieter jorisse 150, 151, 228

Pieter pieterse (van) (cra(e)n(en)donck) 36, 42, 84, 100, 110, 139, 145, 150, 151, 185, 227, 231-233

Pieter ploenen 138

Pieter sebastiaan andriesse 197

Pieter stevense 106, 185, 215, 216

Pieter van driel 159, 160, 172, 191, 224, 231, 233

Pieter voppense 222

Pieter willem geesense (goossense) 116, 138

Pieter willemse 14, 27, 86, 116, 225

Pieter willemse brouwer 19

Pieter wouterse 131, 136, 145, 154, 155, 165-167, 169, 174, 179, 187, 188, 197, 198, 207, 221, 227, 230, 232

Pieterke pieterse 132

Pietertje cornelisse van driel 175

Ploen (ploon) adriaanse 64, 170

Ploen cornelisse 217, 218, 220, 226

Ploen dirkse 172

Ploentgen klaasse 176

Pouwels jan eethuis 97

Pouwels matthijs(s)e(n) 105, 123

Pouwels van neeren 18

President van vrieslant 2

Q                                TOP

Quirien janse 116, 140

R                                TOP

Reijmer (reijmond) (reijnder) (reijnout) back 119, 129, 130,

Reijmond adriaanse van zonnevelt 79

Robbrecht lenaartse 180, 212

Rochus dirkse 211

S                                TOP   

Sasbout boeckelse (van der burch) 133, 187, 188, 227

Sebastiaan andriesse 12, 14, 24, 85, 87, 88, 90, 91, 100, 103, 108, 109, 110, 131, 148, 154

Sebastiaan bastiaanse 162, 202, 203, 210, 215, 216

Sebastiaan pieterse 51, 139

Sebastiaan pieterse (bijl(l)) 51, 139, 202, 210, 215, 216

Sebastiaan willemse 24, 114, 115, 145

Sebastiaan witte 141

Sijburrich dochter 35

Sijmon michielse 35

Simon jans(s)e 140

(S)zoeteman adriaanse 38, 46, 52, 55, 56, 65, 72, 73, 104,

108, 157

Suete janse 57

T                             TOP

Teunis cornelisse van driell 154, 155

Thijelman ooem 234

V                             TOP

Van merode petersen 67

W                            TOP

Willem adriaanse 57, 195

Willem barthouts 192, 214

Willem blasius bouc(k)(q)uet 9, 31, 36, 42, 54, 64, 112, 113

Willem (b)(l)ouwense (van) (dacksvaert) (drenckwaert) 1, 35, 79, 234

Willem coppier van calslagen 194, 204

Willem cornelisse 101

Willem cornelisse de jonge 192

Willem dirkse 211

Willem frans(e)(n) (mo(e)len) (moeling) 48, 61, 72, 139, 202, 215, 216

Willem huijgense 13, 22

Willem jacobse 222

Willem janse 222

Willem michielse 79, 153, 182, 205, 206

Willem pieterse (van) cranendonck 159, 160, 172, 191

Willem van loo 223

Willem van melissant 223

Willemke janse 131

Wit(te) louwers(e) 146, 163

Wouter antho(e)nisse 10, 21, 71, 90, 131, 136

Wouter schilmanse 2, 66, 69, 84, 98

Wouwerik van drenckwa(a)(e)rt 153, 164

Z                             TOP

Zegelijn van dam 124

Zoeteman andriesse 86

 

HELEMAAL NAAR BOVEN

 

Index op beroepen, titels en waardigheden:

 

Ambachtsheer 13, 67, 87, 94, 95, 145

Ambachtsheer van de mijl en dubbeldam 75, 78

Ambachtsheer van ijsselmonde 127, 208, 209, 228

Ambachtsheer van ridderkerk en ijsselmonde 112

Ambachtsheer van sandelingenambacht 205

Ambachtsvrouwe 22

Bakker 50

Baljuw van zuid- holland 197

Baljuw van zuid-holland 23, 221

Bode 145

Bode van de hove van holland 168

Brouwer 4, 19, 35, 113, 225

Burgemeester der stad delft 133

Burgemeester 112, 113

Corencooper 5

Deurwaarder van de rekenkamer te utrecht 168

Dijkgraaf 94, 95, 200

Dijkgraaf en hoogheem- raden 164

Generaal van de munt 54

Generaal van de munt te dordrecht 64

 

Heemraad 13, 20, 42, 80, 94, 103, 130, 161, 166, 169, 174, 188, 194, 198, 199, 205, 207, 210, 217, 218, 220, 228, 230

Heemraden 22, 39, 68, 100, 145

Heer adriaan van der wijk 225

Heer arend cornelisse 79

Heer joost van wijngaarden 228

Heer van giessenburg 153, 156, 164

Heer van kenenburg 194, 204

Heer van merode 20, 93, 103, 111, 113, 123, 126, 149, 151, 163, 183, 189, 194, 201, 204

Heer van merode, petersem, perwes 112

Heer van petersem 29

Heer van petersen 16

Jonkheer cornelis van der mijle 170

Jonkheer floris van wijngaarden 228

Jonkheer jacob van egmond 194, 204

Jonkheer jacob van wijngaarden 194, 204

Jonkheer jan van paffenrode 202

Jonkheer johan van der kammen 194, 204

Jonkheer johan van der mijle 182

Jonkheer johan van paffenrode 210, 215, 216

Jonkheer pieter, (ambachts)heer van heerjansdam 227, 232

Jonkvrouwe 22

Jonkvrouwe bethoudt van zwieten 113

Jonkvrouwe van bouchorst 22

Kerkmeester 67

Klerk 13, 208, 209

Koopman 225

Landmeter 229

Lindzager 108

Linnewever 150, 151, 228

Lijndraaier 106

Meester adriaan blijenburch 89

Meester adriaan blijenburg 140

Meester adriaan dirkse fijck van hove 130

Meester adriaan van blijenburg 148, 154, 155

Meester arend sandeling 77, 96, 97

Meester cornelis oom 168

Meester cornelis sandeling 59, 129, 130, 133, 165, 166, 169

Meester gijsbrecht back 9, 26, 31, 34, 42

Meester gijsbrecht back, doctor in de medicijnen 58

Meester hugo van der eijnden 180

Meester huig van den eijnden 142, 165

Meester huig van eijnden 49, 72, 74, 106-108

Meester huijg van dijmen 15

Meester huijg van eijnden 80

Meester hypolytus (ijpolijten) (persijn), in leven president (in 't hof) te utrecht 57, 69, 81, 84, 122, 124

Meester jacob bol(l) 15, 124, 156, 159, 160, 179, 181, 187, 188, 217, 218, 224

Meester jan de jonge 124

Meester joachim giellis 194, 204

Meester karel van ophem 113

Meesters van het oude mannenhuis te dordrecht 181

Molenaar 20, 222

Muntmeester 9

Muntmeester der stad dordrecht 31

Notaris 168

Notaris hermanus spiegel te dordrecht 205

Olijslager 203, 210

Ontvanger generaal van de beden over holland 124

Ontvanger generaal van holland te den haag 181

Pastoor 13, 16

President van vrieslant 2

Priester 9

Raad ordinaris in den hove van holland 168

Rekenmeester in holland 194, 204

Rekenmeester van de grafelijkheid van holland 170

Rentmeester 13, 67, 95, 126, 127

Schoolmeester 195

Schout 12, 22, 41, 42, 68, 94, 95, 100, 139, 145, 155, 160, 200, 231, 233

Schout in smeetsland 70

Schout te ridderkerk 89, 140

Schout van de stad dordrecht 24

Schout van dordrecht 12, 124

Schout van ijsselmonde 13

Schout van ridderkerk 148

Schout van strijen 18

Secretaris 94, 145, 195

Secretaris van den hove van holland 165

Smit 85, 88, 228

Snij(d)er 4, 70

Timmerlieden 222

Timmerman 7, 125, 146, 147, 157, 158, 178, 196

Voerman 222

Waarslieden 13

Waarsman 22, 94, 105

Waarsman en ambachtsbewaarder 68

Waarsman of ambachtsbewaarder 22

Waarsman van smeetsland en klein nieuwland 112, 113

Wagemaker 36, 42, 152, 161, 189, 192, 201, 204, 209, 211, 214

 

 

 

Index op instituties:

 

Armen van IJsselmonde 197, 221

Armengasthuis te rotterdam 201

Burgemeester, schepenen en raad van de stad brussel 112, 113

Conventie van het sint angnietenklooster te dordrecht 97

Gemene ambacht van oost-ijsselmonde 34

Grafelijkheid van holland 170

Grote kerk te dordrecht 90

Heilige geest 11, 29, 50, 63, 78, 83, 85, 87, 91, 103, 111, 113

Heilige geest van de grote kerk te dordrecht 136

Heilige geest (te) (van) ijsselmonde 64, 75, 123, 151, 163, 171, 193, 194

Heilige geestland van ijsselmonde 168, 182

Heilige kerk 11

Hof van utrecht 81, 84, 122

Hove van holland 165, 168

Kerk 29, 64, 75, 123, 151, 163, 171, 182, 193, 194

Kerk (te) (van) ijsselmonde 29, 50, 63, 78, 83, 85, 87, 91, 103, 111, 113, 227, 232

Kerk van ridderkerk 168, 171, 193

Munt 54

Munt te dordrecht 64

Oude mannenhuis (te) (van) dordrecht 17, 45, 59, 76, 77, 80, 133, 135, 137, 156, 179, 181

Pastorie 87

Pastorie (te) (van) ijsselmonde 53, 62, 83, 85, 88, 102, 103, 111, 123,

Pastorieland 29, 98, 136, 163

Pastorieland genaamd de santorij 226

Pastorieland van ijsselmonde 91

Pastorielanden 90

Rekenkamer te utrecht 168

Santorij (zie ook pastorie(-land)(van ijsselmonde)) 2, 41, 53, 71, 136, 138, 226

Weeshuis te dordrecht 218, 230

Westambacht van ijsselmonde 226

Zijne majesteits geheime raad 168

 

Topografische index:      NAAR BOVEN

 

Achtste hoeve 15, 134, 181, 211

Achttiende hoeve 9, 26, 30, 31, 121, 192, 214

Adriaan-pieters-ambacht 175

Amsterdam 192

Banwatering 16, 57, 69

Barendrecht 8, 23, 49, 56, 92, 120, 124, 163, 170, 217, 218, 220

Bieskampje (Bijeskampken) 29, 83, 85, 87, 91, 103, 111, 123, 163

Boezem 189

Bolnessersluis 223

Brou(w)huis 112, 113, 126, 134, 141

Brussel 112, 113

Culck camp 234

Delft 15, 35, 49, 50, 63, 72, 74, 75, 78-80, 107-109, 112, 113, 133, 142, 153, 187, 205, 206, 225

Den briel 192

Den haag 15, 17, 44, 48, 58, 59, 77, 80, 96, 97, 119, 120, 129, 130, 132, 133, 162, 166, 179, 181

Dertiende hoeve 153, 205, 206, 229

 

Dordrecht 2, 5, 9, 12, 14, 17, 24, 30, 31, 33, 38, 40, 41, 42, 45, 46, 50, 52, 55, 56, 59, 61, 62, 64, 65, 66, 69, 71-73, 75-79, 82, 84, 90, 91, 97, 98, 104, 108, 109, 112, 118, 121, 122, 124, 129, 131, 133-137, 156, 160, 168, 179, 181, 192, 193, 198, 203, 205, 210, 211, 217, 218, 230, 233, 234

Eenenvijftig morgen 67

Eerste hoeve 44, 120, 157, 162, 172, 191, 196, 210

Elfde hoeve 48, 58, 96, 97, 167, 198, 207

Emmerik 119

Gaweg 185, 195

Gemeenlandseweg 227, 232

Gemene rijweg 208

Gemenelandskade 16

Gemenelandskolk 16

Gemenestraat 209

Giessenburg 156

Gorkum 195

Gors 71

Grote geer 2, 41, 53, 138, 190, 199

Gulden wagen 164, 173

Haarlem 62, 101, 102, 160, 191

Half hoofken 11

Heerenstraat 208

Heerjansdam 227, 232

Heijnrick ijden ambacht 9

Heilige geest 29

Hendrik-ido-ambacht 90, 226

Hoefslag 197

Hoge werf 50, 63, 75, 78, 82, 170, 182

Hoogstraat 213

Hordijk 12, 24, 62, 76, 81, 84, 99, 101, 124, 138, 139, 154, 155, 172, 197, 212, 221

Jan met den hans hoeve 5, 23, 25

Jan oomshoeve 153, 205, 206, 229

Kade 67

Kerk 29

Kerkhof 127, 152, 208, 209

Kerkput 163, 194

Kerkstraat 4, 70, 92, 143, 144, 152, 173, 195, 208, 209

Kerkweg 227

Kleef 119, 129

Klein nieuwland 112, 113

Kolk 87, 91, 111, 163, 189, 194, 201, 204

Kolkkade 183

Kolkland 34

Kolkwatering (Kolkwetering) 16, 29, 83, 87, 103, 111, 123, 163, 212

Leiden 79, 223

Loeve 223

Merwede 223

Middeldam 96

Mijl en dubbeldam 75, 78

Mijnsherenland van moerkerken 9

Molenvliet

Negende hoeve 59, 80, 130, 133, 179, 187, 227, 232

Negentiende hoeve 42, 54, 113, 149, 183, 188, 189, 204

Nieuw lekkerland 54

Nieuw-reijerwaart 212

Onderrijweg 151, 152

Oost barendrecht 221

Oostdijk 8, 43, 52, 132

Oostdijkje 120

Oostvierendeel 213

Oude dijkje 1, 2, 6, 7, 16, 18, 32, 38, 41, 46, 53, 69, 71, 84, 89, 90, 99, 106, 108, 116, 124, 138, 140, 157, 159, 160, 162, 172, 175, 190, 199, 201, 204, 224, 226, 227, 232

Oude kamp 81

Oude land 122

Oude molensteeg 151

Oudekerk 57

Ouderkerk 68

Padmoes 16

Pastorieland 29

Reesloot 189

Ridderkerk 8, 67, 112, 120, 140, 148, 161, 168, 171, 193, 196

Rosmolen 16, 20

Rotterdam 4, 9, 24, 31, 36, 40, 42, 44, 45, 49, 51, 54, 55, 58-60, 72, 76, 96, 97, 99, 106-108, 112, 113, 123, 129, 130, 135, 137, 138, 142, 163, 167, 171, 174, 180, 201, 206, 207, 213, 223, 226, 234

Sandelingenambacht 205

Santorij 2, 41, 53, 71, 136, 138, 226

Schieland 223

Schijdam 234

Schoonhoven 222

Sint joris 143

Sluis 67, 105

Sluis van nieuw reijerwaart 212

Smeetsland 65, 67, 70, 72, 99, 112, 113, 122, 124, 172, 232

Smeetslandse onderdijk 139

Stolwijk 23

Strijen 18

Tiende hoeve 165, 174

Twaalfde hoeve 213

Tweede hoeve 2, 55, 65, 73, 159, 160, 203, 210, 224, 233

Twintigste hoeve 113

Uitvangdijk 164

Utrecht 69, 81, 84, 122, 124, 168

Veertiende hoeve 79, 225

Verenambacht 170

Vierde hoeve 3, 5, 40, 215, 216

Vijf morgen 88

Vijfde hoeve 60, 200

Vijftiende hoeve 63

Vliet 67

Voorwatergang 185

Voorwetering 108, 142

Watergang 152, 195

Waterhoek 106

Waterkering 6-8, 27, 33, 38, 46, 72-74, 86, 104, 120, 132, 157, 162, 196, 210

Watermolen 22, 67, 68

Weesel 126

Westambacht van ijsselmonde 226

Westdijkje 16

Willaartsdijkje (Willertsdijk) 52, 74, 120

Zeedijk 103, 151, 152, 201, 204

Zesde hoeve 1, 32, 164

Zevenbergen 18, 99, 172

Zevende hoeve 45, 76, 135, 137, 217-220, 230

Zeventiende hoeve 64, 168

Zwijndrecht 36, 54, 183

 

 

De hoeven of kampen op volgorde:

1 Eerste hoeve 44, 120, 157, 162, 172, 191, 196, 210

 

2 Tweede hoeve 2, 55, 65, 73, 159, 160, 203, 210, 224, 233

 

3 Komt niet in de akten voor

 

4 Vierde hoeve 3, 5, 40, 215, 216

 

5 Vijfde hoeve 60, 200

 

6 Zesde hoeve 1, 32, 164

 

7 7 Zevende hoeve 45, 76, 135, 137, 217-220, 230

 

8 8 Achtste hoeve 15, 134, 181, 211

 

9 9 Negende hoeve 59, 80, 130, 133, 179, 187, 227, 232

 

10 Tiende hoeve 165, 174

 

11 Elfde hoeve 48, 58, 96, 97, 167, 198, 207

 

12 Twaalfde hoeve 213

 

13 Dertiende hoeve 153, 205, 206, 229

14 Veertiende hoeve 79, 225

 

15 Vijftiende hoeve 63

 

16 Komt niet in de akten voor

 

17 Zeventiende hoeve 64, 168

 

18 Achttiende hoeve 9, 26, 30, 31, 121, 192, 214

 

 

19 Negentiende hoeve 42, 54, 113, 149, 183, 188, 189, 204

 

 

20 Twintigste hoeve 113

 

                                                        TOP

HELEMAAL NAAR BOVEN

 

START